Voorzitter: de heer ir. A.P. Heidema
Secretaris: N. Versteeg

Reguliere GS-nota's

Liesbeth Grijsen

 • 01. Beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 56 RvO Provinciale Staten | Fractie JA21 over de rol IPO in relatie tot de spreidingswet
 • 02. Reactie Gedeputeerde Staten op ingediende zienswijzen voorgenomen zonbeleid

Martijn Dadema

 • 03. Voorstel aan Provinciale Staten | Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Vloedbeltverbinding
 • 04. Brief aan Povinciale Staten | Terugkoppeling Rekenkamerrapport Oost-NL RON 'Als elke druppel telt'

Tijs de Bree

 • 05. Uitvoeringsbesluit subsidies 2022 – wijzigingsronde februari 2024
 • 06. Startbesluit | Procedure windprojecten formele aanvragen

Gert Harm ten Bolscher

 • 07. Brief aan Provinciale Staten | Nobian - omgevingsvergunning caverne 60

Maurits von Martels

 • 08. Brief aan Provinciale Staten | Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het herzien van Natura
  2000-beheerplan Lonnekermeer
 • 09. Beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 56 RvO Provinciale Staten | Fractie BBB over Natuurdoelanalyses

13.00 - 15.00 uur - Middagprogramma Twence