Vier jaar bouwen aan Overijssel

Samen Bouwen aan Overijssel. Met die titel gingen Gedeputeerde Staten na de verkiezingen in 2019 aan de slag aan grote maatschappelijke opgaven. Opgaven op het gebied van werken, mobiliteit, klimaatverandering, energie, wonen, economie, het landelijk gebied en samen leven. Lees meer over wat wij allemaal gedaan hebben om te bouwen aan een toekomstbestendig Overijssel.

Wonen, werken en ondernemen in Overijssel

Genoeg ruimte om te wonen, genoeg werk voor onze inwoners en een gezonde economie om als ondernemer goed zaken te doen en te floreren. Stuk voor stuk belangrijke factoren die bijdragen aan een sterke provincie.

Het college van GS heeft deze coalitieperiode geïnvesteerd in innovatieve bedrijven, digitalisering, grootschalige gebiedsontwikkeling, versnelling in de woningbouw en samenwerkingen in het bedrijfsleven om Overijssel aantrekkelijk te houden voor bedrijven en hun werknemers.

Deze coalitieperiode kende meerdere uitdagingen die impact hadden op winkeliers, horecaondernemers en andere ondernemers. De provincie heeft met diverse crisisarrangementen bijgedragen aan de financiële ondersteuning van deze ondernemers.

De bouw van meer betaalbare woningen kwam een stap dichterbij door de ondertekening de woondeals. Overijsselse gemeenten ontvingen subsidies om het winkelgebied in hun centrum te transformeren naar woongebied. Ook werden er subsidies verstrekt vanuit de Woningbouwimpuls voor vijf grote projecten, die voor een versnelling in de woningbouw moeten zorgen.

Ondanks de vraagstukken die voorbijkomen zetten wij als provincie blijvend in op duurzaamheid en innovatie. Waarbij behoudt en ontwikkeling van kennis en kunde wordt gestimuleerd. Zo kan er dankzij onze investering in Europees beleid en onze bijdrage aan zinvolle subsidies voor ondernemers, kwam er meer dan €500 miljoen uit Europa naar Overijssel. Een direct resultaat van onze inzet om samen te bouwen aan het Overijssel van de toekomst.

Investeren in het landelijk gebied

Overijssel bouwt altijd aan de toekomst. De opgaven die spelen in ons landelijk gebied zijn groot en complex. De afgelopen coalitieperiode heeft Overijssel geïnvesteerd in zonne-energie, recreatie, groenvoorzieningen, cultureel erfgoed en de verbetering van de leefomgeving. Daarnaast is er gewerkt aan de verduurzaming van de voedselketen, toekomstbestendige erven, de leefbaarheid en de voorbereiding op de herwaardering van het landelijk gebied.

Nieuwe Energie Overijssel heeft subsidies ingezet om lokale energie-initiatieven te ondersteunen bij het helpen van agrarische ondernemers. Met deze subsidies zijn asbestdaken vervangen door daken die zonne-energie opwekken. Naast “Asbest eraf = Zon erop” heeft het versnellingsteam “Zon op Dak” geholpen om ondernemers in goed vertrouwen de juiste keuzes te laten maken in het kader van hun energietransitie.

Via ons Agro&Food-programma hebben wij de omschakeling naar kringlooplandbouw (sectorniveau) en een verduurzaming van de voedselketen, mét een gezonde bedrijfsvoering, beter kunnen realiseren. Hierbij gaat het om het verminderen van de ecologische voetafdruk. Hiermee stimuleren wij de verkoop van lokale producten aan de inwoners van Overijssel. Agrarische ondernemers zijn een essentieel onderdeel van ons landelijk gebied. Zij hebben een verbindende sociale rol, ze beheren onze natuur en met 6.700 bedrijven vertegenwoordigen zij ruim 15% van het aantal banen in Overijssel. Daarom is het belangrijk om samen te investeren en te werken aan een perspectief voor de landbouw. Zo bouwen wij aan een toekomstbestendig Overijssel.

Waterveiligheid, wonen en recreatie in de Reevedelta

De effecten van klimaatverandering zijn steeds meer merkbaar: hetere en drogere periodes, wateroverlast door pittige regenbuien. Overijssel heeft vroeg geanticipeerd op deze ontwikkeling. Zo waren we de eerste provincie met een integrale Regionale Klimaatadaptatiestrategie, waarbij per gebied bekeken wordt welke maatregelen nodig zijn om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. De zandgronden in Twente hebben tenslotte andere oplossingen nodig dan in het waterrijke westen van de provincie. En als we aan de slag gaan in een gebied, proberen we meteen ook andere opgaven uit te voeren. Zoals recreatie, natuur, wonen en de energietransitie. Want de boel verbouwd wordt, doe het dan meteen ook goed.

In de Reevedelta komen veel opgaven samen. Daarom zijn er ingrijpende aanpassingen gedaan aan ons landschap. Klimaatverandering zorgde ervoor dat wij de inwoners van de delta van onze provincie beter moesten beschermen tegen natte voeten. Dat noemen wij waterveiligheid. Dit ging niet altijd even makkelijk. Als inwoner van Overijssel houden wij van de omgeving die wij kennen en waar wij in zijn opgegroeid. Toch moeten we door in het belang van een klimaatbestendig Overijssel. Verandering is moeilijk, maar gaat altijd gepaard met nieuwe kansen.

Dankzij de inzet van alle partijen in de Reevedelta, hebben we nu een prachtig nieuw gebied waarin innovatie, recreatie, mobiliteit, wonen, werkgelegenheid en natuur hand in hand gaan. Deze ontwikkeling heeft er onder andere aan bijgedragen dat we een NOVI-gebied zijn. Dit gaat gepaard met geld van de overheid om nieuwe investeringen te doen die vervolgens zorgen voor werkgelegenheid en dit allemaal binnen de kaders van de grote maatschappelijke opgaven.