Interbestuurlijk toezicht per gemeente

Interbestuurlijk toezicht is het toezicht betekent dat de ene overheid (bijvoorbeeld de provincie) toezicht houdt op op de uitvoering van de taken door een andere overheid (bijvoorbeeld een gemeente). Het provinciaal interbestuurlijk toezicht geeft inzicht in de risico’s bij de uitvoering van bepaalde taken. Dat zijn taken die gemeenten in opdracht van provincie of rijk uitvoeren. Daardoor komen knelpunten op tijd in beeld en kan er worden bijgestuurd.

Op welke terreinen houden we toezicht?

Een paar begrippen uitgelegd:

  • Indeplaatsstelling: De provincie houdt toezicht op taken van de gemeente. Als een gemeente zo'n taak verwaarloost of niet naar behoren uitvoert, kan de provincie die taak overnemen. Ook zal de provincie bij de keuze voor wel/niet ingrijpen altijd een risicoafweging maken en beoordelen of ingrijpen in verhouding tot de misstand.
  • Schorsing en vernietiging: Besluiten die in strijd zijn met het recht of het algemeen belang, kunnen wij niet zelf schorsen of vernietigen. Schorsen en vernietigen is een bevoegdheid van de regering bestaande uit de Koning en zijn ministers. Na een melding onderzoeken wij of er sprake is van strijd met het recht of het algemeen belang. Wij maken een risicoafweging en beoordelen of ingrijpen proportioneel is. Aan de hand van de uitkomsten, nemen wij de beslissing om het besluit wel of niet voor te dragen aan de regering om geschorst en/of vernietigd te worden.

Hoe kunt u een misstand melden?

In de volgende situaties kunt u een melding indienen:

  • Er is een acuut gezondheids- of veiligheidsrisico.
  • De gemeente of het waterschap neemt een besluit dat in strijd is met wet- of regelgeving of het algemeen belang.
  • De gemeente of het waterschap neemt ten onrechte geen besluit.
  • De gemeente of het waterschap voert een wettelijke taak niet naar behoren uit.

Bij IBT-meldingen gaan we onderzoeken of er sprake is van taakverwaarlozing of strijdige besluiten. Ingrijpen gebeurt alleen wanneer op basis van een zorgvuldige belangenafweging wordt geconcludeerd dat dat in verhouding staat tot de ernst van de situatie.

Bekijk de actuele IBT data per gemeente

De provincie houdt wettelijk toezicht op gemeenten. Dit gebeurt jaarlijks. In de figuur hieronder zijn de resultaten per toezichtsgebied en per jaar weergegeven. Voor een gedetailleerde beschrijving kunt u doorklikken op een gemeente