Statengriffie

Provinciale Staten hebben een eigen ambtelijke ondersteuning in de vorm van de griffie. De statengriffie ondersteunt en adviseert de Staten bij hun werkzaamheden. U kunt bij de griffie terecht met al uw vragen over Provinciale Staten en hun vergaderingen. Deze eenheid bestaat uit een griffier, drie statenadviseurs, drie commissiegriffiers, een communicatiemedewerker en twee management assistenten.

Griffier

Sinds augustus 2009 is Renée Wiggers griffier van de Staten. De griffier is benoemd door Provinciale Staten. Ze geeft leiding aan de Griffie en is eerste adviseur van Provinciale Staten. Bij de maandelijkse vergadering van Provinciale Staten ondersteunt ze de voorzitter (Commissaris van de Koning) en zorgt voor een goed verloop van de vergadering. Ze houdt bij welke moties en amendementen worden ingediend en hoe de Staten erover stemmen. Ze adviseert en begeleidt de Statenleden desgevraagd bij de uitoefening van hun rol.

Renée Wiggers

Griffier

E-mail: R.Wiggers@overijssel.nlVerwijst naar een andere website

Telefoonnummer: 06 10 81 74 48

Statenadviseurs

De statenadviseurs geven de leden van de Provinciale Staten van Overijssel bestuurlijke en procesmatige adviezen over onder andere strategieontwikkelingen, inhoudelijke thema’s en de mogelijkheden van inzet van wettelijke instrumenten (bijvoorbeeld amendement, motie, stellen van vragen, initiatiefvoorstel). Ze zijn de verbindende schakel tussen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie op het gebied van planning, agendering en informatievoorziening.

Anna Bentschap Knook

Statenadviseur

E-mail: AMR.BentschapKnook@overijssel.nlVerwijst naar een andere website

Hans Nijkamp

Statenadviseur

E-mail: JE.Nijkamp@overijssel.nlVerwijst naar een andere website

Marijke Göttgens

Adviseur informatievoorziening

E-mail: m.gottgens@overijssel.nlVerwijst naar een andere website

Commissiegriffiers

De commissiegriffiers zijn het secretariaat van de Statencommissies. Zij zorgen voor het opstellen van de agenda, leggen besluiten vast en staan de voorzitter bij. Zij zorgen ervoor dat de vergaderstukken digitaal beschikbaar zijn. Kijk voor meer informatie op NotuboxVerwijst naar een andere website.

Silvia Bruggenkamp

Commissiegriffier

E-mail: SSM.Bruggenkamp@overijssel.nlVerwijst naar een andere website

Elly Linssen-Nijland

Ruben Middag