Terinzagelegging ontwerp-addendum (bijlage) Natura 2000-beheerplan Vecht- en Beneden-Reggegebied

Op 6 september 2023 hebben Gedeputeerde Staten voor het Natura 2000-beheerplan Vecht- en Beneden-Reggegebied een ontwerp-addendum (bijlage) vastgesteld. Het ontwerp-addendum ligt ter inzage van dinsdag 19 september tot dinsdag 31 oktober 2023.

Natura 2000-Beheerplan

Voor vrijwel alle Natura 2000-gebieden in Overijssel is de afgelopen jaren een beheerplan vastgesteld. In een beheerplan staan onder andere de natuurherstelmaatregelen beschreven die in het Natura 2000-gebied moeten worden genomen om de natuur te herstellen en versterken. In de huidige beheerplanperiode zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, die als maatregel in het beheerplan waren opgenomen. Deze onderzoeken laten zien dat er extra maatregelen moeten worden genomen in Vecht- en Beneden-Reggegebied. Deze aanvullende maatregelen moeten worden toegevoegd aan het beheerplan. Dit doen we door een extra bijlage (addendum) aan het beheerplan toe te voegen.

Op 7 juli 2022 hebben Gedeputeerde Staten een addendum Vecht- en Beneden-Reggegebied vastgesteld. Tegen dit addendum is beroep ingesteld bij de rechtbank Overijssel. Dit beroep heeft aanleiding gegeven om één maatregel (MJK1) te herformuleren en het addendum op dit onderdeel te wijzigen. Ten opzichte van het vorige addendum is als maatregel opgenomen dat er onderzoek plaatsvindt naar de herkomst van nutriënten in een arm (meander) van de Vecht, en op welke wijze de aanvoer van deze nutriënten in dit gebied kan worden voorkomen/verminderd. Het aangepaste ontwerp addendum wordt nu opnieuw in procedure gebracht.

Ter inzage

Het ontwerp-addendum ligt ter inzage van dinsdag 19 september tot dinsdag 31 oktober 2023.

Ter inzage op locatie

U kunt de documenten op papier bekijken. Dit kan op werkdagen op de volgende locatie:

  • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE