Monumentale boerderij Erve Austie in Beuningen in verkoop

Gepubliceerd op

Overijssel verkoopt de monumentale boerderij Erve Austie aan de Paandersdijk 9 in Beuningen. In 2021 werd de verkoop van de boerderij met een jaar uitgesteld om te onderzoeken welke waardevolle aspecten bij verkoop van de boerderij zoveel mogelijk behouden kunnen worden. In het afgelopen jaar hebben de provincie en de gemeente Losser hierover samen met inwoners, lokale initiatiefnemers en andere betrokkenen overlegd.

De informatie uit dit traject die past binnen het gemeentelijk beleid wordt meegegeven aan toekomstige kopers en kan worden benut bij besluitvorming rondom mogelijke herontwikkelingsplannen.

De gemeente Losser, lokale initiatiefnemers, omwonenden en de provincie Overijssel hebben voorstellen gedaan die onderdeel uitmaken van de verkoopinformatie. De toekomstige koper krijgt op die manier een goed beeld van de gedachten die leven in het gebied. Het betreft dan maatschappelijke waarden, zoals het waarde hechten aan noaberschap en een toekomstige functie met meerwaarde voor de Beuningse gemeenschap. Maar ook cultuurhistorische waarden, zoals het respecteren van het unieke ensemble en het respecteren van de Twentse agrarische geschiedenis. Daarnaast tellen landschappelijke waarden mee. Hierbij wordt gedacht aan breder kijken dan alleen naar het erf zelf en landschappelijke structuren van het typische essenlandschap op en rond het erf herstellen en de bestaande bomen behouden. Ruimtelijke waarden betreffen onder meer het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit rondom de boerderij.

Natuurdoelstellingen gerealiseerd

Provincie Overijssel heeft de boerderij en bijbehorende cultuurgrond in 2017 aangekocht voor de realisatie van provinciale natuurdoelstellingen (Natura 2000). De cultuurgrond is voor de natuurdoelstellingen ingezet. In 2021 werd een vijftal gebouwen op het erf door gemeente Losser aangewezen en geregistreerd als gemeentelijk monument. Om te voorkomen dat het erf in verval raakt is, naast de monumentenstatus, een passende vervolgfunctie gewenst.

Verkoop via lokale makelaar

De verkoop gaat plaatsvinden via een lokale makelaar.