Overijssel voornemens intrekkingsverzoeken acht veehouderijen af te wijzen

Gepubliceerd op

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel zijn van plan om het verzoek om natuurvergunningen in te trekken van acht veehouderijen af te wijzen. Er wordt in de natuurgebieden rond deze veehouderijen hard gewerkt aan natuurherstelmaatregelen en beleid gericht op reductie van stikstofemissies krijgt langzaam vorm. Dat wordt verder uitgewerkt in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Mede gelet op de gevolgen voor de betrokken agrariƫrs is het intrekken van vergunningen volgens Gedeputeerde Staten daarom onevenredig.

In maart 2023 werden door MOB en de vereniging Leefmilieu intrekkingsverzoeken ingediend gericht op vergunningen van bedrijven in de nabijheid van de Natura2000-gebieden Engbertsdijksvenen, Vecht- en Beneden-Reggegebied, Wierdense Veld en Buurserzand en Haaksbergerveen. In de verzoeken wordt ook verzocht om maatregelen te nemen tegen het bemesten van landbouwgrond door deze bedrijven.

Het is algemeen bekend dat de natuur in genoemde gebieden onder druk staat. Echter, er wordt in deze gebieden al geruime tijd hard gewerkt aan natuurherstelmaatregelen en beleid gericht op reductie van stikstofemissies krijgt langzaam vorm. Dit wordt verder uitgewerkt in het PPLG. Het provinciebestuur wijst er echter wel op dat een onontkoombare aanpak in het PPLG nodig is om aan de betrokken veehouders en vele andere ondernemers rechtszekerheid te kunnen bieden over aan hen verleende vergunningen.

De intrekkingsverzoeken hebben grote gevolgen voor de ondernemers: bedrijfsmatig en financieel maar ook emotioneel. Mede gelet op de gevolgen voor de betrokken agrariƫrs is het inzetten van dwingende instrumenten volgens GS onevenredig. Daarbij kent het college veel gewicht toe aan de rechtszekerheid van de ondernemers.