Provinciale Staten steunen Vloedbeltverbinding

Gepubliceerd op

Provinciale Staten (PS) steunen de komst van de Vloedbeltverbinding. Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 27 maart stemden de Statenleden uiteindelijk met 39 voor en 7 tegen in met de komst van deze nieuwe provinciale weg tussen Almelo en Borne. Tijdens de Provinciale Statenvergadering kwamen verschillende Statenfracties met moties. Vooraf verdiepten Statenleden zich in onderzoeken. Na een werkbezoek spraken inwoners informeel met Statenleden. Dit persbericht beschrijft hoe PS tot een besluit kwamen.

Vloedbeltverbinding

De Vloedbeltverbinding is een nieuwe provinciale weg (N743) tussen Almelo en Borne. Deze route verbindt Almelo, Hengelo en Enschede en moet er voor zorgen dat er minder verkeer door de kernen van Zenderen en Borne rijdt en moet de drukte op de A1/A35 verminderen. Om de weg te realiseren hebben Provinciale Staten (PS) op 15 december 2021 het voorkeursalternatief ‘Bundeling A1/A35’ vastgesteld en besloten om voor dit tracé een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op te stellen om de aanleg van de weg planologisch mogelijk te maken. Het tracé ligt gebundeld met de A1/A35 en vanaf knooppunt Azelo afbuigend naar de bestaande N743 nabij Twence. Daarna vervolgend via de korte boog richting de bestaande N744. De weg ligt voor 6 km in de gemeente Borne en voor 650 m in de gemeente Almelo. 

Informeel gesprek

Ter voorbereiding op het door PS te nemen besluit, brachten Statenleden op 6 maart een werkbezoek aan het gebied waar de Vloedbeltverbinding is gepland. Op de ochtend maakten de Statenleden van de Statencommissie Verkeer en Vervoer een rondrit. ’s Middags gingen inwoners en andere betrokkenen in gesprek met deze Statenleden in een zaal van het Van der Valkhotel in Hengelo. Een bewuste keuze volgens Statenlid en voorzitter van de Statencommissie Verkeer en Vervoer Gert Brommer: “Hier zijn veel mensen en belangen bij betrokken en dan is het goed om meer te bieden dan vijf minuten spreektijd in de Statencommissievergadering.” Gesprekken werden gevoerd aan verschillende tafels in de zaal. Statenleden en betrokkenen rouleerden en kwamen zo met elkaar in contact. Duidelijk werd dat de deelnemers ook onderling van mening verschilden over het PIP Vloedbeltverbinding.

Inspraak op provinciehuis

In de commissievergadering van 13 maart gaven 15 insprekers hun visie op de plannen voor de Vloedbeltverbinding. Gezien het grote aantal belangstellenden week de commissie uit naar de Statenzaal zodat alle belangstellenden een plek konden krijgen op de publieke tribune. Onder hen ook deelnemers aan het informele gesprek. Daar waar nodig herhaalden deze insprekers hun boodschap en stelden Statenleden aanvullende vragen. Vervolgens bevroegen de Statenleden verantwoordelijk gedeputeerde Martijn Dadema. Tijdens de commissievergadering namen Provinciale Staten geen besluiten over de Vloedbeltverbinding.

Statenvergadering

In de Provinciale Statenvergadering van 27 maart stemden de Statenleden over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Vloedbeltverbinding. Voordat het PIP in stemming werd gebracht, kondigden Statenleden vooraf moties aan. Moties zijn verzoeken van PS aan GS om iets te doen of na te laten aan het voorstel. Provinciale Staten stemden na debat over de moties. Hieronder staan de kort moties beschreven en hoe de Statenleden stemden. Bij steun van een meerderheid van de Statenleden werd de motie aangenomen. De volledige moties zijn terug te vinden bij de officiële agendaVerwijst naar een andere website van de Provinciale Statenvergadering. Kijk de Statenvergadering online terug. 

Motie ruiterpad

Tijdens de commissievergadering van 13 maart wees mevrouw Groenewegen namens de ruiterroutewerkgroep en Recreatieschap Twente er op dat in de plannen geen veilige oversteek voor ruiters was terug te vinden. Het inspireerde de Statenfracties van CDA, BBB en CU om GS met een motie op te roepen te zorgen voor een veilige oversteekroute voor ruiters, fietsers en voetgangers. De motie werd uiteindelijk door PS in de Provinciale Statenvergadering aangenomen met 44 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

Motie aansluiten op knooppunt Azelo

Forum voor Democratie betreurt het dat er in het PIP niet wordt ingezet bij het realiseren van de Vloedbeltverbinding op een directe aansluiting op de A35/A1 knooppunt Azelo Samen met JA21 pleitte Forum voor Democratie in een motie om maximaal in te zetten op realisatie van de aansluiting van de Vloedbeltverbinding op het knooppunt Azelo. De motie werd met 41 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen.

Motie inzicht in wijzigingen

Volgens JA21 en CDA zorgt de Vloedbeltverbinding op veel plekken voor verkeersreductie, maar neemt op andere plekken het verkeer weer toe. Beide partijen vroegen in deze motie aan GS om een zo gedetailleerd mogelijk overzicht te komen van noodzakelijke herinrichtingen van andere van wegvlakken en verkeerssituaties vanwege de komst van de Vloedbeltverbinding. De motie werd met 7 stemmen voor en 39 stemmen tegen niet aangenomen.

Motie voortschrijdend inzicht

Volgens JA21 kan er in de tijd tussen de besluitvorming over de Vloedbeltverbinding en het moment dat de weg daadwerkelijk in gebruik wordt genomen voortschrijdend inzicht ontstaan over nut en noodzaak van deze weg. JA21 roept in deze motie GS op om ontwikkelingen te blijven monitoren en halfjaarlijks hierover aan PS te rapporteren. De motie werd met 4 stemmen voor en 42 stemmen tegen niet aangenomen.

Uiteindelijk besluit

Provinciale Staten stemden uiteindelijk in de komst van de Vloedbeltverbinding. Van de Statenleden stemden 39 voor en 7 tegen de nieuwe provinciale weg. Het PIP inclusief alle daarbij behorende rapportage en onderzoek en de Reactienota op de ingediende zienswijzen, is hierVerwijst naar een andere website te vinden.