Reactie provincie Overijssel op Ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

Gepubliceerd op

Het ontwerp van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is door het Rijk ter inzage gelegd van 16 januari tot en met 26 februari 2024. Met het NPLG werken het Rijk en de provincies, samen met ondernemers en inwoners, gemeenten, waterschappen, natuur- en landbouworganisaties, aan de toekomst van ons platteland.

In Overijssel ligt de focus op het behouden en versterken van een leefbaar platteland, het benutten van economische kansen voor bewoners en ondernemers op het platteland, en het herstel van natuur, watersystemen en klimaat.

Reactie namens de 12 provincies

Iedereen heeft kunnen reageren op de aanpak en uitgangspunten van het conceptprogramma NPLG. De provincie Overijssel heeft deelgenomen aan de gezamenlijke inspraakreactie van de twaalf provincies, vertegenwoordigd door het Interprovinciaal Overleg (IPO). IPO behartigt de belangen van de twaalf provincies in Den Haag en Brussel. In de gezamenlijke reactieVerwijst naar een andere website is de inbreng van Overijssel goed meegenomen.

landelijk gebied, bos, uitzicht, zonnetje

Overijssel ondersteunt de doelen van het NPLG-ontwerp

Over het algemeen kan de provincie Overijssel het ontwerp van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) steunen, maar benadrukt dat de juiste randvoorwaarden essentieel zijn voor de uitvoering ervan, met name op het gebied van financiën en ruimte voor maatwerk.

De beleidsuitdagingen, doelen en structurerende keuzes zijn volgens de provincie goed en grondig uitgewerkt. Daarnaast zijn de verantwoordelijkheden van zowel de Rijksoverheid als de provincies duidelijk vastgelegd. Er is ook een aantal belangrijke aandachtspunten die in de IPO-reactie duidelijk zijn meegegeven.

Belangrijke aandachtspunten die Overijssel meegeeft:

  • Visie op het landelijk gebied: Het ontbreekt momenteel aan een visie op het landelijk gebied binnen het NPLG, wat de richting voor oplossingen mist en het programma een technocratische indruk geeft.
  • Duidelijkheid over regels, voorwaarden en financiën: Het is van belang dat er duidelijkheid bestaat over de regels, voorwaarden en financiële middelen binnen het NPLG. Het ontwerp mist op dit vlak informatie, wat de verdere uitwerking van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) van Overijssel lastig maakt, en de uitvoering ervan in de weg staat.
  • Sociaaleconomisch perspectief: Het ontwerp NPLG besteedt te weinig aandacht aan het sociaaleconomisch perspectief, wat voor Overijssel een belangrijk aspect blijft. Onze ‘3x3-aanpak’ is niet voor niets gericht op het behoud en versterken van een leefbaar platteland en het benutten van economische kansen voor bewoners en ondernemers op het platteland én herstel van natuur, watersystemen en klimaat.
  • Financiële paragraaf: Het ontwerp NPLG bevat geen financiële paragraaf, wat de noodzakelijke duidelijkheid over financiële middelen mist en de uitvoering van plannen zoals het PPLG Overijssel onmogelijk maakt.
  • Maatwerk naast generiek beleid: De juiste randvoorwaarden zijn essentieel voor de uitvoering van het NPLG, met name op het gebied van financiën en ruimte voor maatwerk rondom de beekdalen en bufferstroken (vanwege versnippering Natura 2000-gebieden).

Verdere besluitvorming

We hebben vertrouwen dat de reacties en inzichten vanuit de provincies door het kabinet zullen worden meegenomen in de definitieve versie van het NPLG. De provincie Overijssel roept op tot een aanscherping van het NPLG op de genoemde punten, om zo te komen tot een effectiever en inclusiever programma voor de toekomst van ons platteland.