Vergadering Provinciale Staten 27 maart 2024 

Gepubliceerd op

Op woensdag 27 maart 2024 vergaderen Provinciale Staten (PS). Bij uitzondering start de vergadering besloten. Dan wordt de aanbeveling van de vertrouwenscommissie herbenoeming van de commissaris van de Koning (CdK) besproken. PS zullen hun besluit na dit besloten deel in het openbaar meedelen en aan de minister van BZK sturen. Hierna wordt de vergadering openbaar en besluiten PS over onder andere de PIP Vloedbeltverbinding en het Investeringsvoorstel Programma Natuur voor Elkaar. Dit persbericht geeft een volledig overzicht van de agenda.

Besloten: Aanbeveling inzake de herbenoeming van de commissaris van de Koning

Om 13.00 uur vergaderen Provinciale Staten besloten over de mogelijke herbenoeming van de CdK. Als onderdeel van de herbenoemingsprocedure is begin 2024 een vertrouwenscommissie ingesteld bestaande uit enkele leden van PS. Deze commissie doet een aanbeveling over de herbenoeming. De commissie legt haar verslag en een conceptaanbeveling voor aan de Staten. Dit verslag wordt in dit besloten deel van de vergadering besproken. Aansluitend stemmen de Statenleden over de vraag of zij de aanbeveling van de vertrouwenscommissie opvolgen. De uitslag van de stemming wordt vertaald naar een aanbeveling, die direct aan de minister van Binnenlandse Zaken wordt uitgebracht.

Dit onderdeel van de vergadering is besloten en wordt niet online uitgezonden. Pers en publiek kunnen dit deel van de vergadering niet bijwonen. De beslotenheid wordt voorgeschreven door de Provinciewet in artikel 61C en garandeert dat Statenleden in een vertrouwelijke omgeving na debat tot een eensgezind besluit kunnen komen. De CdK is niet bij dit deel van de vergadering aanwezig. Statenlid en vicevoorzitter Sybren Stelpstra zit het besloten deel van de vergadering voor. De aanbeveling wordt, direct nadat PS hierover een beslissing hebben genomen, openbaar gemaakt.

Heropening

Vermoedelijk wordt omstreeks 14.00 uur, na een schorsing, de vergadering van Provinciale Staten hervat. Na heropening van de vergadering zijn pers en publiek welkom. De CdK is vanaf dit moment weer voorzitter.

Vragenuur

Tijdens het onderdeel vragenuur stellen Statenleden vragen aan Gedeputeerde Staten (GS). Onderstaande onderwerpen zijn voorafgaand aan de Statenvergadering ingediend:

 • Er zijn geen vragen aangekondigd.

Ingekomen stukken, toezeggingen en moties

 • PS besluiten of ze kunnen instemmen met de voorgestelde wijze van afhandeling van de ingekomen stukken.
 • PS besluiten of ze kunnen instemmen met de stand van zaken betreffende de lijst met toezeggingen, de ingediende moties en de wijze waarop er door GS mee is omgegaan.

Als PS niet akkoord of eens zijn met de wijze waarop GS met de ingekomen stukken, toezeggingen en moties zijn omgegaan, kunnen zij dit in de vergadering aangeven bij dit agendapunt.

Statenvoorstel Wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling SSC-Ons

SSC Ons is een gemeenschappelijke regeling van de provincie Overijssel en 5 gemeenten. De gemeente Ommen heeft een verzoek tot toetreding ingediend. De besluitvorming hiertoe wordt separaat aan PS voorgelegd. SSC is een shared service centrum dat diensten levert op het gebied van ICT, HR en inkoop voor de partners. De wet gemeenschappelijke regelingen is gewijzigd. Als gevolg daarvan en vanwege de voorgenomen toetreding van de gemeente Ommen moet de regeling voor SSC Ons worden gewijzigd. Provinciale Staten wordt nu gevraagd wensen en bedenkingen in te brengen. Op 31 januari 2024 besloot PS geen zienswijze in te dienen. Ook de betrokken gemeenteraden hebben geen zienswijzen ingediend. Daarom wordt de concept Gemeenschappelijke Regeling ongewijzigd aan PS voorgelegd.

Statenvoorstel toetreding van de gemeente Ommen als partner Gemeenschappelijke Regeling SSC-Ons

De gemeente Ommen heeft een verzoek ingediend om tot de GR te mogen toetreden. PS is in staat gesteld wensen en bedenkingen in te brengen. Op 31 januari 2024 besloot PS geen wensen en bedenkingen in te brengen. Ook vanuit de betrokken gemeenteraden zijn geen wensen en bedenkingen geformuleerd. Daarom wordt het voorstel nu ongewijzigd ter besluitvorming aan PS voorgelegd.

Statenvoorstel Vaststellen PIP Vloedbeltverbinding en investeringsvoorstel

De Vloetbeltverbinding is een nieuwe provinciale weg (N743) tussen Almelo en Borne. Deze route verbindt Almelo, Hengelo en Enschede en moet er voor zorgen dat er minder verkeer door de kernen van Zenderen en Borne rijdt en moet de drukte op de A1/A35 verminderen. Om de weg te realiseren hebben Provinciale Staten (PS) op 15 december 2021 het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de Vloetbeltverbinding vastgesteld. Het tracé ligt gebundeld met de A1/A35 en vanaf knooppunt Azelo afbuigend naar de bestaande N743 nabij Twence. Daarna vervolgend via de korte boog richting de bestaande N744. De weg ligt voor ca. 6 km in de gemeente Borne en voor ca. 650 m in de gemeente Almelo. Het dagelijks bestuur van de provincie, Gedeputeerde Staten van Overijssel, stemden al op 13 februari 2024 in met het PIP Vloedbeltverbinding.

De Staten hebben moties aangekondigd. Moties zijn verzoeken van PS aan GS om iets te doen of na te laten. 

Aangekondigde moties:

 • CDA, BBB en CU: Aansporing tot een veilige spooroversteek voor ruiters en wandelaars.
 • FVD en JA21: Vloedbeltverbinding aansluiten op knooppunt Azelo.
 • JA21: Inzicht in wijzigingen.
 •  JA21: Voortschrijdend inzicht.

Statenvoorstel Investeringsvoorstel Programma Natuur voor Elkaar

Provinciale Staten worden gevraagd in te stemmen met het beschikbaar stellen van 7 miljoen euro uit het provinciale coalitieakkoord ‘Schouder aan Schouder’. Deze investering is bestemd voor het programma Natuur voor Elkaar in de periode 2024-2027. Doel van het programma is natuur dichterbij inwoners van Overijssel te brengen. Daarnaast worden Provinciale Staten gevraagd in te stemmen met het voorstel om 2 miljoen euro uit het provinciale coalitieakkoord bestemd voor klimaatadaptatie toe te voegen aan het programma Natuur voor Elkaar. Het geld wordt ingezet voor vergroening waarmee hitte, droogte en wateroverlast moeten worden voorkomen.

De Staten hebben moties aangekondigd. Moties zijn verzoeken van PS aan GS om iets te doen of na te laten.

Aangekondigde moties:

 • JA21 en FvD: Natuur voor Elkaar, objectief en feitelijk.
 • PvdD: Natuur voor elkaar ook voor Overijsselse aandachtssoorten.

Brief van GS over wensen en bedenkingen ontwerp-Programma van Eisen Vechtdallijnen en Zutphen-Hengelo-Oldenzaal (ZHO)

In opdracht van de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel geven vervoerders invulling aan het openbaar personenvervoer per trein op de lijnen Zwolle-Emmen, Almelo-Hardenberg (samen Vechtdallijnen) en de lijn Zutphen-Hengelo-Oldenzaal (ZHO). In december 2027 loopt de huidige concessie Vechtdallijnen af en in december 2027 of, in geval de optie tot verlenging van de concessie Twente/ZHO wordt gelicht, december 2028 loopt de concessie voor (Twente-)ZHO af. Gedeputeerde Staten zijn vanuit de Wet Personenvervoer 2000 (art. 20 lid 4) en bij het daaruit volgende 
ministeriële besluit als concessieverlener bevoegd concessies voor openbaar vervoer per trein te verlenen door middel van het uitschrijven van een aanbesteding. Voor de treinconcessie Vechtdallijnen zijn de provincies Drenthe en Overijssel bevoegd gezag. Voor de treinconcessie ZHO zijn de provincies Gelderland en Overijssel bevoegd gezag. Op 18 april 2023 heeft GS besloten te starten met de aanbesteding van de exploitatie van de treinconcessies Vechtdallijnen en Zutphen – Hengelo – Oldenzaal (ZHO). Voor de aanbesteding is eerst een ontwerp-programma van eisen opgesteld dat voorgelegd wordt aan consumentenorganisaties, gemeenten, vervoerders en naastgelegen concessieverleners. GS willen met deze brief PS kennis geven van het ontwerp-programma van eisen. Reacties van PS door middel van moties worden meegenomen in het definitieve Programma van Eisen.

De Staten hebben moties aangekondigd. Moties zijn verzoeken van PS aan GS om iets te doen of na te laten.

Aangekondigde motie:

 • JA21: Regionale identiteit in de RRReis-huisstijl

Brief van GS over zienswijze oprichting parkmanagementorganisatie Technology Base

Samen met de gemeente Enschede is Overijssel eigenaar van het bedrijvenpark Technology Base in Enschede. Daarvoor neemt Overijssel deel in de gemeenschappelijke regeling Technology Base. Bedrijven kunnen zich op dit bedrijvenpark vestigen. Zodra bedrijven zich vestigen op Technology Base zijn ze verplicht lid te worden van de parkmanagementorganisatie. Voor de oprichting van die organisatie vraagt Technology Base op 8 februari 2024 (kenmerk PS24-000112) of PS daar wensen of bedenkingen bij hebben. Er zijn geen moties aangekondigd.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Voordat de vergadering van Provinciale Staten overgaat tot de stemmingen over voorgelegde Statenvoorstellen worden de moties vreemd aan de orde van de dag besproken. Moties zijn verzoeken van de Staten aan het college van Gedeputeerde Staten om iets te doen of na te laten. Moties vreemd aan de orde van de dag gaan over een onderwerp dat niet op de agenda van de Statenvergadering is opgenomen.
Aangekondigde moties vreemd aan de orde van de dag zijn:

 • BBB: Windturbines.
 • JA21: Staten in positie.
 • CDA: Maatregelenpakketten.
 • BBB, PVV en JA21: Geen bufferstroken of bufferzones zonder feitelijke onderbouwing.
 • SGP, VVD, JA21, PVV, BBB en CDA: 2x2 in NRD MIRT-verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal.
 • FVD: Pauzeknop hoge windturbines.
 • BBB en SGP: Duurzaamheidsconvenant.
 • PvdD: Borging behoud waterkwaliteit bij PPLG.

Besluitvorming

De Provinciale Staten nemen besluiten over Statenvoorstellen. Voorafgaand hebben Statenleden zich een beeld gevormd over de voorgelegde Statenvoorstellen. Tijdens commissievergaderingen wordt er informatie gedeeld en het betrokken onderwerp besproken. Hier hebben inwoners en andere betrokkenen de mogelijkheid om als inspreker hun visie te geven. Commissievergaderingen worden op een aparte dag voorafgaand aan de Statenvergadering gehouden. In de Provinciale Statenvergadering nemen Statenleden uiteindelijk een besluit door te stemmen. Voorzitter van de Statenvergadering is de Commissaris van de Koning Andries Heidema.

Pers welkom

Het eerste deel van de provinciale Statenvergadering is besloten. Bij het openbare gedeelte van de vergadering in de Statenzaal van het Provinciehuis aan de Luttenbergstraat 2 te Zwolle zijn vertegenwoordigers van de pers welkom. Naar verwachting is rond 14:00 uur het besloten deel afgerond. Bekijk ook de volledige agenda met alle stukken. Via deze link kan ook op afstand live worden meegekeken met de vergadering.

Over Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van Overijssel en vormen het algemeen bestuur van de provincie. Statenleden worden elke vier jaar door de inwoners van Overijssel gekozen. Na de verkiezingen wijzen zij Gedeputeerde Staten (GS) aan die het dagelijks bestuur vormen van Overijssel. PS bepalen het beleid van de provincie op hoofdlijnen en controleren of GS het vastgestelde beleid goed uitvoeren. Overijssel heeft 47 Statenleden die verdeeld zijn over 14 partijen.