Verlenging proefperiode maaien van waterplanten in Oostelijke Belterwijde

Gepubliceerd op

De proefperiode voor het maaien van waterplanten in de Oostelijke Belterwijde wordt verlengd. Oostelijke Belterwijde is onderdeel van het Natura-2000 gebied Wieden-Weerribben. In dit gebied heeft de recreatiesport last van waterplanten zoals fonteinkruiden. Deze en andere inheemse waterplanten zijn beschermde soorten.

In 2020 begon de proef om een deel van deze waterplanten in de Oostelijke Belterwijde ten behoeve van de watersport te maaien en de invloed daarvan op deze planten in de gaten te houden. De verzamelde gegevens zijn belangrijk voor het nieuwe Natura 2000-beheerplan, dat naar verwachting binnen de komende zes jaar wordt vastgesteld.

Positieve invloed op waterkwaliteit en biodiversiteit

De kwaliteit van het water in de Weerribben-Wieden is verbeterd sinds het gebied de Natura 2000- bescherming kreeg. Dit heeft geleid tot een toename van kwetsbare en beschermde waterplanten, zoals fonteinkruiden. Hoewel dit goed is voor de variatie aan planten en dieren, heeft het ook nadelen voor de recreatievaart, vooral in de Oostelijke Belterwijde.

Verlenging van het beheerplan voor de Wieden-Weerribben

Het beheerplan voor de Wieden-Weerribben is maart van dit jaar met maximaal zes jaar verlengd. Die verlenging biedt de kans om meer inzicht te krijgen in de invloed van het maaien ten behoeve van watersport op de inheemse waterplanten. Dit betekent dat de komende jaren, in samenwerking met de recreatiesector, een deel van de waterplanten in de Oostelijke Belterwijde wordt gemaaid en ecologisch gemonitord, geheel volgens de richtlijnen en regelgeving van het huidige beheerplan.

Samenwerken voor een duurzame toekomst

De samenwerkende partijen zijn Zeilvereniging Belterwiede, het Watersportverbond, HISWA-RECRON, Businessclub Steenwijkerland, Vereniging Natuurmonumenten, Waterschap Drents Overijsselse Delta, gemeente Steenwijkerland en provincie Overijssel. De partijen werken samen om zowel de natuur als recreatiebelangen te behartigen.

Jaarlijks wordt binnen de proef een maaiplan opgesteld dat bepaalt waar en hoeveel waterplanten kunnen worden gemaaid. Van de fonteinkruiden wordt maximaal 10% gemaaid.

De verlenging van deze proef en de samenwerking benadrukken het belang van balans tussen natuurbehoud en recreatie in dit bijzondere natuurgebied. Samen werken we aan een duurzame toekomst voor de Oostelijke Belterwijde.