Von Martels: duidelijkheid over bufferzones en overgangsgebieden PPLG Overijssel

Gepubliceerd op

"We merken dat er wat onrust is over het aanwijzen van bufferzones. Dat vinden we uitermate vervelend en we hopen dat we kunnen helpen door met dit bericht duidelijkheid te geven over het proces", stelt gedeputeerde Maurits von Martels.

Het Rijk verzoekt provincies via het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) om overgangsgebieden Natura2000 en bufferzones langs beekdalen (actieprogramma Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water) op te nemen in het Provinciale Programma Landelijk Gebied (PPLG). Von Martels: 'In ons ontwerp PPLG Overijssel 2023Verwijst naar een andere website definiëren we deze gebieden als 'uitwerkingsgebieden'. Hiervoor hebben we onder meer gebruik gemaakt van waterkwaliteitsgegevens van het waterschap. Uitwerkingsgebieden zijn zoekgebieden voor maatregelen die bijdragen aan natuurherstel, waterkwaliteit en emissiereductie.'

Belang feitelijke onderbouwing

'Onze aanpak omvat het gezamenlijk verkennen op basis van feiten, zoals ook benadrukt in het coalitieakkoord Schouder aan SchouderVerwijst naar een andere website. In onder meer de koploperprojecten leren we door te doen en voeren we open gesprekken over de toekomst voor ons platteland. Daarbij is onderbouwing met gezamenlijk feitenonderzoek altijd ons uitgangspunt. We zoeken samen met grondeigenaren, waterschappen en andere experts naar de beste aanpak per uitwerkingsgebied; dus per overgangsgebied Natura2000 en per beekdal.'

Conclusie

'De landbouw is de belangrijkste landgebruiker in de uitwerkingsgebieden en wij willen dat dat in de toekomst ook zo blijft. Niet op alle landbouwgronden in een uitwerkingsgebied zijn maatregelen nodig. De omvang van gebieden waar maatregelen nodig zijn wordt nu op basis van gezamenlijke feitelijke onderbouwing verder onderzocht. We werken dus niet met vooraf bepaalde bufferzones van 100 tot 250 meter zoals benoemd in het NPLG, maar houden vast aan onze Overijsselse aanpak door samen met betrokken partijen te werken aan het behalen van de doelenVerwijst naar een andere website. Dat is per gebied maatwerk.'