Nazorg Teerput Vasse

In de periode 1957-1972 werd in één van de voormalige zandafgravingen in Vasse zuurteer gestort door Witco Chemicals uit Haarlem. Het zuurteer was een restproduct bij de productie van witte oliën (vaseline) uit aardolie en is zeer zuur. Er is binnen de zandafgraving gestort in 3 teerputten van 13 meter diep.

Direct ten noorden van de teerputten liggen twee voormalige zandwinningen die zijn volgestort met voornamelijk huishoudelijk afval. Dit zijn de stortplaatsen Bouwhuis en Harmelink.

Sanering in de vorm van afdichting

De provincie Overijssel is de eigenaar en beheerder van het terrein met een oppervlakte van ruim 30.000 m2. Het grondwater ligt op een diepte tussen de 16,5 en 18,5 meter onder het maaiveld en de onderzijde van de teerputten op 13 meter. Daardoor is geen direct sprake van contact tussen het zuurteer en het grondwater.

Van maart 2010 tot oktober 2013 heeft in opdracht van de provincie Overijssel onderzoek en sanering van de teerputten plaatsgevonden. Volledige verwijdering van de verontreiniging was niet haalbaar gezien de grote hoeveelheden zuurteer en de hoge verwerkingskosten. Daarom is gekozen voor het aanbrengen van een afdichtingsconstructie; een volledig afsluitende laag met een dikte van ongeveer 1 meter. Deze laag bestaat uit een leeflaag van ruim een halve meter zand. Deze leeflaag ligt op een afsluitend laag (folie en trisoplast). Deze afsluitende laag ligt op een beschermende laag van een halve meter. Hierdoor kan de verontreiniging uit de teerput niet aan de oppervlakte komen en het regenwater niet in de teerputten dringen.

Nazorgplan in uitvoering

Op 14 december 2015 is een beschikking afgegeven op het evaluatieverslag en het nazorgplan. In het nazorgplan zijn voor het grondgebied gebruiksbeperkingen opgenomen en is een nadere invulling aan de monitoring voor de vijf onderscheiden onderdelen, (i) leeflaag, (ii) grondwater, (iii) ecologisch beheer, (iv) stabiliteit van de afdichtingsconstructie en (v) gasvorming, gegeven. Op basis van het nazorgplan zijn de doelstellingen van de monitoring per onderdeel gedefinieerd en zijn ijkmomenten per onderdeel opgenomen . De teerputten zijn sinds 2014 intensief gemonitord.

In 2021 is de intensiteit van de monitoring geëvalueerd. In februari 2022 is er overleg geweest met provincie Overijssel, gemeente Tubbergen, Dorpsraad Vasse en Omgevingsdienst Twente over de gewenste toekomstige monitoringinspanning.
Dit heeft geresulteerd in het ongewijzigd voortzetten van de monitoring in de zomer van 2022 en het uitvoeren van een inventarisatie door de Dorpsraad Vasse bij haar achterban over de monitoring, de bezorgdheid en de risico’s. De Dorpsraad Vasse heeft de vragenlijst eind mei 2022 aan de provincie toegezonden.

De rapportage van de monitoring 2022, waarin de behandeling van de vragen uit de inventarisatie zijn meegenomen, is begin 2023 afgerond.

De overall conclusie is dat er sinds 2014 sprake is van een stabiele situatie. Wel zijn beheersmaatregelen nodig voor zowel de leeflaag als het natuurbeheer. Deze maatregelen pakt de provincie samen met de gemeente Tubbergen op.

In maart 2023 is overleg geweest met provincie Overijssel, gemeente Tubbergen en de Dorpsraad Vasse over de vervolgactiviteiten, waarbij onder meer is afgesproken om op korte termijn de bewoners te informeren via een nieuwsbrief.