Nieuwe ketens

Overijssel wil met haar Agro & Food-programma toewerken naar een gezonde landbouwsector in een gezonde omgeving met een sociaal en economisch sterk platteland. Zij ziet nieuwe ketens als een perspectief in zowel de landbouwvisie als circulaire doelstellingen en geeft het daarom een plek in haar Provinciale Plan Landelijk Gebied (PPLG).

Het verbeteren van de balans tussen het natuurlijke systeem en onze voedselproductie is een opdracht voor de gehele samenleving: overheden, consumenten, boeren, ketenpartijen (zoals supermarkten) en banken. Door nieuwe ketens op te zetten en te innoveren binnen bestaande ketens, werken we aan een duurzaam landbouw- en voedselsysteem.

Nieuwe biobased ketens in Overijssel

Overijssel is een kansrijke regio voor het telen van biologische vezels. Er is een grote, actieve agrarische sector die al nadenkt over toekomstperspectieven voor de landbouwtransitie. Ook werken er al diverse bedrijven met biobased materialen. De regio heeft bovendien ook zelf behoefte aan bouwmateriaal voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving en nieuw vastgoed. Lees of hoor hier meer over via de webinar “Kansen voor biobased (ver)bouwen binnen landelijk gebied”Verwijst naar een andere website

Overijssel heeft een Versnellingsprogramma en subsidieregelingVerwijst naar een andere website opgezet voor biobased teelten. Hierbij krijgen boeren die vezels willen telen en actief werken aan kennis- en ketenontwikkeling en kennisdeling een transitievergoeding.

Biogrondstoffen in de bouw

Building BalanceVerwijst naar een andere website is een landelijk transitieprogramma met als doel het gebruik van biogrondstoffen in de bouw versneld op te schalen. Het programma richt zich voornamelijk op het toepassen van vezelteelten en reststromen van Nederlandse bodem voor de productie van biobased bouwproducten. Deze producten hebben de potentie om op grote schaal bij te dragen aan de klimaatdoelen, circulaire doelen en de doelstellingen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Samen werken aan nieuwe biobased ketens

In Overijssel werken diverse partijen uit Overijssel, maar uit daarbuiten, samen aan het stimuleren en toepassen van meer lokale en natuurlijke grondstoffen voor de bouwsector. Een overzicht van Overijsselse initiatieven:

Nieuwe plantaardige eiwitketens

Met het Versnellingsprogramma Eiwitteelt wordt de teelt en afzet van vlinderbloemigen (peulvruchten) gestimuleerd. De ambitie is plantaardige eiwitteelt en -verwerking in de provincie te ontwikkelen tot volwaardige ketens met toekomstperspectief voor boer en verwerker. Op dit moment zijn er zes praktijkleernetwerken aangesloten bij het Versnellingsprogramma met ca. 135 ha aan vlinderbloemigen. Met de praktijknetwerken wordt gewerkt aan het ontwikkelen van succesvolle concepten en verdienmodellen.

In de Bean DealVerwijst naar een andere website, zoals de Green Deal ook wordt genoemd, werken we met meer dan vijftig andere partners aan opschaling van de Nederlandse teelt en verwerking van eiwitrijke gewassen. Deze zijn vooral bedoeld voor menselijke consumptie, met een focus op stikstofbindende vlinderbloemigen. De Bean Deal is onderdeel van de Nationale EiwitstrategieVerwijst naar een andere website. Met deze afspraken en acties zorgen we ervoor dat er voldoende plantaardige eiwitten beschikbaar zijn. We werken hierbij samen met verschillende voedselproducenten in Overijssel.

Lees meer in het Agro&Food Magazine

Lees meer over ons Versnellingsprogramma Eiwitten in ons Agro&Food MagazineVerwijst naar een andere website, waar veldbonenteler Henk Jan van de Riet en verwerker Rens Kuijten van Agrifirm, deelnemers aan het programma, hun verhaal vertellen.