Nieuwe energie opwekken

Het doel van Nieuwe Energie Overijssel is 20% hernieuwbaar opgewekte energie in 2023 (20,2 PJ (Petajoule = eenheid voor energie)). Dit doen we met wind-, zonne-, bio- en bodemenergie. Ook kijken we of energie uit stromend water en oppervlaktewater mogelijk is.

Bio-energie

Bio-energie is hernieuwbare energie uit biogrondstoffen (biomassa) verkregen door vergisting, verbranding of andere technieken. Bio-energie draagt nu bij met circa 60% aan hernieuwbare energieopwekking in Overijssel. Het doel voor bio-energie binnen het programma Nieuwe Energie OverijsselVerwijst naar een andere website is een groei van 4 naar 10 PJ in 2023.

Biomassa is schaars en daarom is het belangrijk om deze energiebron verantwoord in te zetten. Met ons nieuw beleidVerwijst naar een andere website stimuleren we bepaalde toepassingen van biomassa, in lijn met het rijksbeleid. Hiermee sturen we op biomassaprojecten die we willen ondersteunen. Als er alternatieve warmtebronnen zijn voor biomassa, moet biomassa vervangen worden. Houtige biomassa voor laagtemperatuurtoepassingen zoals ruimteverwarming, ondersteunen we niet meer. Ook voor elektriciteitsopwekking zijn er voldoende duurzame alternatieven voor biomassa.
De focus van ons bio-energiebeleid ligt op de productie van groen gas en biogas als vervanger van fossiel aardgas. Daarnaast zetten we in op vernieuwende technieken.

Groen gas en biogas wordt op dit moment met name door vergisting van mest en andere biomassastromen opgewekt. Mestvergisting levert een bijdrage aan de emissiereductie van methaan en stikstof, en aan de kringlooplandbouw. Tot 2030 willen we in Overijssel circa
30 tot 50 kleinschalige mestvergisters en 5 tot 6 regionale mestvergisters realiseren. Dat komt overeen met een groei van 0,5 tot 1 PJ aan duurzaam biogas en groen gas.

Wij moedigen het gebruik van biomassa voor bepaalde toepassingen aan. Dit doen we met het Energiefonds OverijsselVerwijst naar een andere website en de investeringsregeling Subsidie Kleine mestvergister op boerderijenVerwijst naar een andere website. In Overijssel is veel animo voor kleinschalige monomestvergisting op agrarische bedrijven.

Biovergister

Overzicht subsidies nieuwe energie

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden voor nieuwe energie. Bekijk ons overzicht van subsidies in het Loket Overijssel.