Beleid en uitvoeringskader tijdelijk beheer 2022

Dit kader handelt over het beheer van de tijdelijke eigendommen van de provincie Overijssel. Het structureel eigendom van de provincie is hier uitgesloten. De tijdelijke eigendommen - gronden en erven met opstallen - komen voort uit de verwervingsopgaven van de verschillende programma’s en projecten ter realisatie van provinciale doelen.

Dit beleidskader beschrijft het provinciale beleid ten aanzien van tijdelijk beheer van provinciale gronden vanaf 2022, gebaseerd op de Nota Grondbeleid 2022. Dit kader is opgesteld aan de hand van de volgende indeling:

 • Groep A - Gerealiseerde (ingerichte) gronden met niet landbouwkundig gebruik
 • Groep B - Nog in te richten (te realiseren) natuurgronden
 • Groep C - Blijvende landbouwgronden (ruilgronden)

Voor het jaar 2024 geldt een algeheel bemestingsverbod bij de pacht van provinciale gronden. Geen enkele vorm van bemesting is toegestaan. Het gaat om zowel dierlijke mest als kunstmest. Voor sommige percelen gelden nog verdere beperkingen.

Pachtprijzen

De gronden worden uitgegeven via geliberaliseerde pachtcontracten voor de duur van 1 jaar. De prijsstelling is gekoppeld aan de jaarlijkse pachtnorm zoals die wordt gepubliceerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Gronden met gebruiksbeperkingen worden met een gereduceerde pachtprijs uitgegeven.

Criteria bij toewijzing van pachtaanbod

Bij de toewijzing van pachtgronden wordt een aantal criteria gehanteerd:

 1. Alleen agrariërs met het hoofdberoep in de landbouw.
 2. Alleen agrariërs die zich hebben aangemeld conform de procedure zoals vermeld op de website van provincie Overijssel.
 3. Alleen agrariërs met voldoende vakbekwaamheid.
 4. Alleen agrariërs, die zich redelijkerwijze als een verantwoord persoon gedraagt die alles doet wat nodig is om voorzienbare schade te voorkomen. Dat betekent dat men behoort te doen wat in redelijkheid verwacht kan worden op basis van fatsoen, algemene kennis, etc.
 5. Alleen agrariërs, die op het moment van toewijzing, geen vordering hebben lopen van eerdere gebruikscontracten.
 6. De afstand van de bedrijfslocatie van de agrariër tot het pachtaanbod van provincie is, bij voldoende aanbod, maximaal 5 kilometer. Dit uit oogpunt van duurzaamheid en verkeersveiligheid.
 7. Om te voorkomen dat een agrariër te afhankelijk wordt van grondgebruik van de provincie, kan deze maximaal 3 keer op rij voor één jaar dezelfde grond pachten van provincie.
 8. Maximale oppervlakte in een pachtcontract aan één agrariër is bij voldoende vraag 5 hectare.

Werkwijze / werkproces