Grondstrategie Uniformering gebruiksverhoudingen tankstations

Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 2 oktober 2023.

Aanleiding

Het team Grondzaken - eenheid Publieke Dienstverlening - voert het beheer uit over de tijdelijke eigendommen van de provincie Overijssel. Het beheer van structureel eigendom wordt gedaan door de eenheid Wegen en Kanalen (voor wegen en waterlopen).

De tijdelijke eigendommen - gronden (met opstallen) - komen voort uit de verwervings- en realisatieopgaven van de verschillende programma’s en projecten van de eenheid Wegen en Kanalen ter realisatie van provinciale doelen. De tankstations vallen onder zogenoemde tijdelijke eigendommen.

De meeste tankstations langs provinciale wegen staan op eigen grond van de exploitant / tankstationhouder. Er staan echter nog 19 tankstations geheel of gedeeltelijk op provinciale grond. Er is gebleken dat er geen eenduidigheid is in de afspraken met deze tankstations. Een deel heeft een huurovereenkomst en betaalt huur en een ander deel betaalt precariobelasting. Daarnaast is gebleken dat de prijzen die op dit moment gehanteerd worden in zowel de huur- als de precariosituatie niet marktconform zijn. Deze zullen naar een marktconform niveau moeten worden gebracht (conform Europees staatssteunverbod ex artikel 107, lid 1 VWEU).

Deze grondstrategie beschrijft het provinciale beleid ten aanzien van de uniformering van de gebruiksverhoudingen voor de tankstations gelegen geheel of gedeeltelijk op provinciale grond. De provincie wil eenduidig grondbeleid voeren en zet daarom in op uniformering van de gebruiksverhoudingen.
Op dit moment wordt er nagedacht over de grondpositie van de provincie Overijssel en eventuele mogelijkheden aangaande verkoop van de gronden onder de tankstations. Zodra hierover meer bekend is wordt dit via de website van de Provincie Overijssel gepubliceerd.

Besluit Gedeputeerde Staten

De gebruiksverhoudingen met tankstations gelegen op provinciale grond te uniformeren, inhoudende dat met alle tankstations gelegen op provinciale grond een huurovereenkomst tegen een marktconforme prijs gesloten moet zijn.

Werkwijze

Voor uniformering van de gebruiksverhoudingen en herzien van de tarieven naar marktconform worden de navolgende stappen gezet:

  1. Tankstationhouders met een huurovereenkomst worden per brief geïnformeerd over de wens om de huurovereenkomst voort te zetten, maar dan tegen een marktconforme prijs.
  2. Tankstationhouders die betalen via precario worden per brief geïnformeerd over het uniformeren van de gebruiksverhoudingen. Er wordt een huurovereenkomst aangeboden met een marktconforme prijs.
  3. De marktconforme prijs per liter verkochte brandstof wordt door een extern taxateur bepaald en zal gelden voor alle tankstationhouders;
  4. Door de tankstationhouders moet vóór 1 december 2023 duidelijkheid gegeven worden of ze ingaan op het gedane voorstel.
  5. Indien er geen acceptabele huursituatie voor de komende periode van 10 jaar ontstaat zal de provincie overgaan tot opzegging van de huurovereenkomst of intrekking van de ontheffing

Juridische context

Op grond van de uit het gelijkheidsbeginsel voortvloeiende verplichting tot het bieden van mededingingsruimte zoals geformuleerd in het Didam-arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2021:1778) kan de grond onder de tankstations gelegen op provinciale grond niet zondermeer onderhands aan de exploitanten worden verhuurd. De verplichtingen voortvloeiend uit het Didam-arrest gelden ook voor het aanbieden van persoonlijke rechten zoals een huurovereenkomst. De tankstations die nu precario betalen komen als enige serieuze gegadigde in aanmerking nu een reeds bestaande gebruiksverhouding zal worden omgezet naar een andere grondslag. Het voornemen tot het aangaan van een huurovereenkomst met een precariohouder zal worden gepubliceerd op de website van provincie Overijssel voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst. Indien geen kort geding wordt aangespannen binnen 20 dagen na publicatie, kan de huurovereenkomst worden gesloten.