Aamsveen

Het Aamsveen is ongeveer 145 hectare groot en ligt aan de zuidoostelijke kant van Enschede. Het gebied ligt naast het Duitse Natura 2000-Gebied Amtsvenn-Hündfelder Moor. Aamsveen vormt met dat gebied één geheel wat betreft het landschap en de bijzondere plant- en diersoorten. Het Duitse gebied is bijna 900 hectare groot en ligt ten zuidwesten van Gronau.

Wat gaan we doen en waarom

Het gebied is momenteel te droog en er komt teveel stikstof uit de lucht in de bodem terecht. Ook heeft het gebied op sommige plekken last van ‘lekkages’ in het veen. Daarnaast groeien er te veel jonge boompjes in het hoogveen en de laggzone (het overgangsgebied tussen het veen en de stuwwal van Enschede). Al deze dingen zorgen ervoor dat het hoogveen zich niet verder kan uitbreiden. Ook verdroogt het hoogveen. Daarnaast verdroogt en verzuurt de laggzone. Dit komt doordat de diepe Glanerbeek snel veel water afvoert. Zeldzame en kwetsbare planten en dieren kunnen hierdoor verdwijnen, zoals de gevlekte orchis, het eenjarig wollegras, de welriekende nachtorchis, de blauwe zegge, de klokjesgentiaan, de boomkikker en het gentiaanblauwtje.

Waarmee we nu bezig zijn

Landschap Overijssel stelde met gespecialiseerde onderzoeksbureaus en lokale stakeholders een inrichtingsplan voor het Aamsveen op. Ook werkten mee: Provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen, gemeente Enschede, Stichting voor Duurzame Plattelandsontwikkeling (STAWEL).

De eerste werkzaamheden starten naar verwachting in de tweede helft van 2021 in de laggzone. Gelijktijdig werken we met de Duitse overheid en partners aan een plan voor het hoogveen.

De betrokken Duitse overheden en partnerorganisaties zijn positief over grensoverschrijdende samenwerking in het hoogveengebied. Het projectteam en de Duitse partners werken momenteel aan een Europese LIFE-subsidieaanvraag voor gezamenlijke planvorming en uitvoering in het hoogveengebied.

Nieuws N2000

Lees alle nieuwsberichten van de N2000-gebieden.

Over het Aamsveen

Het Aamsveen is ongeveer 145 hectare groot en ligt aan de zuidoostelijke kant van Enschede. Het gebied ligt naast het Duitse Natura 2000-Gebied Amtsvenn-Hündfelder Moor. Aamsveen vormt met dat gebied één geheel wat betreft het landschap en de bijzondere plant- en diersoorten. Het Duitse gebied is bijna 900 hectare groot en ligt ten zuidwesten van Gronau.

Het Aamsveen bestaat uit hoogveen en een zogenaamde ‘laggzone’. Een laggzone is een zone waar het hoogveen en de omliggende grond met mineralen samenkomen en in elkaar overgaan. In deze laggzone ligt ook het dal van de Glanerbeek. De Glanerbeek krijgt op verschillende manieren meer water, onder andere vanaf de lage stuwwal bij Enschede, het grondwater vanuit het Aamsveen, de laggzone, het achterliggende Duitse retentiegebied (waar water voor een tijdelijke periode opgeslagen wordt) en in natte perioden stroomt er water vanuit het hoogveen naar de beek.

Het veengebied is uniek vanwege de grotendeels onbeschadigde laggzone. Samen met het Korenburgerveen is het Aamsveen het enige hoogveen in Nederland waar een groot deel van de laggzone niet is bewerkt door mensen. Daardoor heeft deze plek veel bijzondere natuur, zoals hoogveen met natte en vochtige heide, maar ook verschillende soorten graslanden en bossen.

Contact

Heeft u een vraag? Dan kunt u terecht bij het Overijssel Loket: 
Telefoon: 038 499 88 99
E-mail: overijsselloket@overijssel.nlVerwijst naar een andere website 

Landschap OverijsselVerwijst naar een andere website is verantwoordelijk voor de projectleiding. Provincie Overijssel is opdrachtgever. Beide organisaties worden ondersteund door een bestuurlijke adviesgroep. Deze groep bestaat uit Waterschap Vechtstromen, Stichting voor Duurzame Plattelandsontwikkeling (STAWEL) en gemeente Enschede.