Bergvennen en Brecklenkampse Veld

Bergvennen en Brecklenkampse Veld bestaat uit 7 vennen, bos, bijzondere heide en graslanden. Er groeien bomen, zoals de eik, dennenbomen en de jeneverbesstruweel. Het is zo groot als 200 voetbalvelden bij elkaar. Hiertussen ligt ook een stuk landbouwgrond dat ook onder het Natura 2000-gebied valt.

Wat gaan we doen en waarom

In Noordoost-Twente, tegen de Duitse grens, ligt het Natura 2000-gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld. Het gebied is te zuur en wordt nu kunstmatig nat gehouden. We maken de natuur gezonder en zorgen dat het water in het gebied blijft. Zo maken we een omgeving waarin zeldzame dieren, planten en bloemen beter kunnen leven.

Toekomstbeeld Bergvennen en Brecklenkampse Veld

De gemeente Dinkelland geeft in deze video hun visie op de toekomst van dit mooie Natura 2000 gebied.

Afbeelding van het begin van de video 'Toekomstbeeld Bergvennen en Brecklenkampse veld'

Waarmee we nu bezig zijn

Bergvennen en Brecklenkampse Veld is sinds 2013 Natura 2000-gebied. Voor alle Natura 2000-gebieden werken we maatregelen uit om de natuur te verbeteren. Deze maatregelen staan in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Naar verwachting wordt die eind 2022 vastgesteld door de Gedeputeerde Staten.

Start voorbereidende maatregelen natuurherstel

Voordat het PIP is vastgesteld, gaan we van start met een aantal voorbereidende natuurherstelmaatregelen. Zo kunnen we, wanneer het PIP is vastgesteld, aan de slag met de andere maatregelen. De voorbereidende natuurherstelmaatregelen vinden plaats binnen de grenzen van het natuurgebied (interne maatregelen), op gronden in eigendom van Landschap Overijssel. Onderdeel van het natuurherstel is het verbeteren van de waterhuishouding en het weghalen van naaldbomen. Enkele naaldbomen met karakteristieke vormen laten we staan. Aan de rand van het gebied worden singels en bomen aangeplant.

Gesprekken

We praten met boeren en bewoners in het gebied rondom de Bergvennen en het Brecklenkampse Veld. Zij weten wat het plan voor hen betekent en welke gevolgen de maatregelen hebben. Alle mensen die betrokken zijn bij het gebied, zoals boeren, omwonenden en campinghouders, houden we op de hoogte van de ontwikkelingen.

Nieuws N2000

Lees alle nieuwsberichten van de N2000-gebieden.

Over de Bergvennen en Brecklenkampse Veld

Bergvennen en Brecklenkampse Veld bestaat uit 7 vennen, bos, bijzondere heide en graslanden. Er groeien bomen, zoals de eik, dennenbomen en de jeneverbesstruweel. Het is zo groot als 200 voetbalvelden bij elkaar. Hiertussen ligt ook een stuk landbouwgrond dat ook onder het Natura 2000-gebied valt.

Wandelt u door dit gebied dan ziet u veel bloemen: orchideeën en waterlobelia’s. Vooral de waterlobelia is uniek: deze waterplant ziet u namelijk heel weinig in Nederland. In de maanden juli en augustus bloeit ze volop en vallen de mooie lila bloemen op in het natuurgebied.

Veel vogels komen in de Bergvennen en het Brecklenkampse Veld om een nestje te maken en eieren te leggen. Ze worden aangetrokken door de natuur en de rust. In de Bergvennen staat een vogelkijkhut. Vanuit de hut ziet u onder andere de groenpootruiter, watersnip, de oeverloper, veel wilde eenden en de zeldzame visarend.

Wie er bij dit project betrokken zijn

Gemeente DinkellandVerwijst naar een andere website is verantwoordelijk voor de plannen in de omgeving van Bergvennen en Brecklenkampse Veld en doet dit samen met LTO NoordVerwijst naar een andere websiteLandschap OverijsselVerwijst naar een andere websitewaterschap VechtstromenVerwijst naar een andere website en Provincie Overijssel. In het natuurgebied zelf is Landschap OverijsselVerwijst naar een andere website verantwoordelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling