Boetelerveld

Het Boetelerveld bestaat voor ongeveer een derde uit zeldzame, vochtige dopheide met vennen en poelen. Dat trekt mooie en zeldzame vlinders, libellen, vogels en reptielen aan. Er broeden libellen, zoals de bandheidelibel, de bruine korenhout, en vogels zoals de geelgors en de boompieper.

Wat gaan we doen en waarom

Het Natura2000-gebied Boetelerveld is te droog en er komt te veel stikstof uit de lucht in de bodem terecht. We gaan in het gebied én in de omgeving aan de slag. We willen het gebied natter maken. Hierbij wordt de bodem voedselarm en komt er goed grondwater beschikbaar voor de begroeiing. Zo zorgen we voor betere omstandigheden voor bijzondere en kwetsbare planten en dieren.

We verbeteren de poelen

Het regenwater blijft niet staan in de dertien aangelegde poelen. Een aantal poelen krijgt daarom een dichte leemlaag op de bodem. Andere dempen we. We gaan niet met alle poelen tegelijk aan het werk. Anders heeft de kamsalamander er last van.

We vergroten het natte heidegebied

Met het omvormen van bos naar heide ontstaat een open en nat heidegebied. Dat geeft kansen voor bijzondere diersoorten zoals een vlinder als het heideblauwtje.

We gaan plaggen

Dat betekent dat we op allerlei plekken het bovenste laagje van de bodem weghalen. Goed voor de heide en andere zeldzame plantensoorten.

Waarmee we nu bezig zijn

De natuurherstelmaatregelen in Boetelerveld zijn in 2021 afgerond. Herstel van de natuurlijk waterhuishouding stond daarbij centraal. Ook buiten het natuurgebied zijn waterhuishoudkundige aanpassingen uitgevoerd, dankzij de medewerking van grondeigenaren en agrariërs.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • ‘lekkende’ poelen gerepareerd of gedempt;
  • houtwallen ontwikkeld;
  • loofbos aangeplant;
  • nieuw heischraal grasland ontwikkeld;
  • ruimte gecreëerd voor heide door naaldbos weg te halen en te plaggen;
  • landbouwgrond anders ingericht;
  • de slenk (laagte in het landschap) net buiten het Boetelerveld hersteld;
  • te grote en te snelle afwatering door sloten en greppels verminderd

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Raalte (raalte.nl/BoetelerveldVerwijst naar een andere website).

Nieuws N2000

Lees alle nieuwsberichten van de N2000-gebieden.

Over het Boetelerveld

Het Boetelerveld bestaat voor ongeveer een derde uit zeldzame, vochtige dopheide met vennen en poelen. Dat trekt mooie en zeldzame vlinders, libellen, vogels en reptielen aan. Er broeden libellen, zoals de bandheidelibel, de bruine korenhout, en vogels zoals de geelgors en de boompieper.

De heikikker, de ringslang, levendbarende hagedis en de kamsalamander leven in en rond de poelen.

Behalve dopheide zijn er nog twee zeldzame gebiedjes te vinden. Blauwgrasland; waar verschillende orchideeën groeien, waaronder het melkviooltje. En heischraal grasland. Ook vindt u er jeneverbesstruiken.

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling