Engbertsdijksvenen

In Twente, vlakbij de Duitse grens, ligt een van de weinige hoogveengebieden die Nederland nog rijk is: Engbertsdijksvenen. Dit Natura 2000 gebied is de laatste rest van een voormalig groot hoogveengebied. Het ligt vlak tegen de Duitse grens en is ongeveer 1000 hectare groot. Het gebied is bijna helemaal afgegraven, vooral tussen 1850 en 1950. De randen van het gebied zijn helemaal afgegraven. Daarom steekt het gebied met het restant hoogveen ver boven het landschap uit.

Wat gaan we doen en waarom

Er zijn nu minder verschillende soorten planten en dieren in de Engbertsdijksvenen dan vroeger. Dit kom omdat er teveel stikstof in het gebied is. Unieke soorten, zoals veenmossen, geoorde fuut en wulp, hebben moeite om er te overleven. Bovendien werd het gebied waar ze kunnen leven in de afgelopen jaren steeds kleiner. Delen van de heide zijn versnipperd. Ook is de heide niet verbonden met andere gebieden.

De komende jaren zijn we daarom aan de slag in de Engbertsdijksvenen en in het gebied eromheen. We herstellen het hoogveen. Ook zorgen we voor afwisseling tussen droge heide en bos. Zo blijft het landschap bewaard dat in de loop van de geschiedenis door mensen is gemaakt. Een belangrijke voorwaarde om het hoogveen duurzaam te bewaren, is dat er genoeg water in het gebied is. Dat kan door het vasthouden van het regenwater en het verhogen van de grondwaterstand.

Steun van het LIFE-programma van de Europese Commissie

De Engbertsdijksvenen is een van de weinige plekken in Europa waar het mogelijk is om het hoogveensysteem te herstellen. Daarom krijgt het herstelproject financiële steun van het LIFE-programma van de Europese Commissie. Dit door LIFE gefinancierde herstelproject heeft de naam AddMire LIFE. Bekijk alle informatie over dit herstelproject AddMire LIFEVerwijst naar een andere website

Waarmee we nu bezig zijn

Inpassingsplan (PIP) voor de interne maatregelen kon er niet gestart worden met de natuurherstelwerkzaamheden door Staatsbosbeheer. In november 2022 werden de beroepen tegen het PIP definitief gegrond verklaard en moet het PIP worden vernietigd. De provincie Overijssel had ter voorbereiding op het PIP een MER (Milieueffectrapportage) moeten maken aldus de Raad van State, maar heeft dit niet gedaan. De provincie moet alsnog een MER laten maken. Daarna moet het PIP met een MER opnieuw ter inzage worden gelegd en weer vastgesteld in Provinciale Staten. Dit betekent vertraging voor de uitvoering door Staatsbosbeheer van de natuurmaatregelen in het gebied. Over de natuurmaatregelen zelf oordeelt de Raad van State dat die in orde zijn. Die staan niet ter discussie.

De natuurmaatregelen zijn voldoende onderzocht, onderbouwd en alle belangen zijn door de provincie goed afgewogen. Dit geldt ook voor de hydrologische maatregelen voor de natuur in het gebied. Het gaat daarbij om het dempen van sloten en greppels en het graven voor de aanleg van kades. Die maatregelen worden genomen om het hoogveen en bijhorende biodiversiteit in de Engbertsdijksvenen te herstellen en te versterken. Daarvoor is het nodig het gebied te vernatten en water beter vast te houden. Het gebied heeft te lijden door te veel stikstof uitstoot en door de droge zomers van de afgelopen jaren is het veen verder verdroogd en sterven planten en dieren uit. Veel vogelsoorten konden nauwelijks voedsel vinden voor hun kuikens. Zo is door droogte en mogelijk ook verstoring bijvoorbeeld het broedsel van de kraanvogels mislukt. Dit willen we in de toekomst voorkomen, daarom moeten maatregelen worden genomen om de waterstand vast houden.

Nieuws N2000

Lees alle nieuwsberichten van de N2000-gebieden.

Over Engbertsdijksvenen

Engbertsdijksvenen is een rest van een voormalig groot hoogveengebied. Het ligt vlak tegen de Duitse grens en is ongeveer 1000 hectare groot. De Engbertsdijksvenen is bijna helemaal afgegraven, vooral tussen 1850 en 1950. De randen van het gebied zijn helemaal afgegraven. Daarom steekt het gebied met het restant hoogveen ver boven het landschap uit.

Het gebied heeft nog een stukje veen dat is blijven staan. Daar groeit nog actief hoogveen. Dat is heel erg zeldzaam. Bij voldoende vocht groeit dit veen nog aan. Behalve uit hoogveen bestaat het gebied uit natte heide met hier en daar ook drogere delen. Langs de randen van het gebied zijn een paar kleine berkenbossen te vinden.

Zeldzame planten en dieren in Engbertsdijksvenen

  • Veenmossen, lavendelheide, slangenwortel, ronde zonnedauw
  • Toendrarietgans, geoorde fuut, kraanvogel, wulp, watersnip, grauwe klauwier, adder, kleine watersalamander, boomkikker, gladde slang, levendbarende hagedis
  • Venwitsnuitlibel, maanwaterjuffer
Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling