Landgoederen Oldenzaal

Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal ligt voor het grootste deel in gemeente Losser. Een klein deel ligt in gemeente Oldenzaal. Het gebied ligt op en rond de stuwwal van Oldenzaal, tussen de plaatsen Oldenzaal, Losser en De Lutte. Het hoogste punt van de stuwwal is de Tankenberg. Dit punt is 85 meter hoog. Daarmee is het het hoogste punt van Overijssel.

Wat gaan we doen en waarom

Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal is te droog en er komen te veel meststoffen in de bodem terecht. Dat is niet goed voor de kwetsbare natuur. We willen die beschermen. Het gaat dan om bossen die op de oevers van de beken te vinden zijn. Bijzondere planten die hier voorkomen zijn bijvoorbeeld de slanke sleutelbloem en de bosanemoon.

Wij zorgen voor betere kwaliteit van de natuur. Daarbij breiden we de oppervlakte van het bos verder uit. Ook de kamsalamander en de vissoort rivierdonderpad willen we graag in dit gebied houden. Daarom nemen we maatregelen om hun leefgebied te verbeteren.

Waarmee we nu bezig zijn

Raad van State doet uitspraak over natuurmaatregelen

De Raad van State heeft op woensdag 30 juni 2021 uitspraak gedaan over het inpassingsplan voor natuur bij Landgoederen Oldenzaal. De maatregelen in het plan zijn nodig om de natuurdoelen te halen, hierover bestaat volgens de Raad van State geen discussie. Op een enkel punt was de onderbouwing niet voldoende of klopt niet helemaal met elkaar, dat moet worden aangepast.

Gevolgen voor het inpassingsplan

De maatregelen moeten nog wel worden uitgevoerd. Op de percelen waar de Raad van State een negatieve uitspraak heeft gedaan wordt te zijner tijd een nieuw inpassingsplan opgesteld binnen de kaders die de Raad van State heeft gesteld. Voor de rest van het gebied is het inpassingsplan nu wel onherroepelijk.

Uitvoering werkzaamheden

Vorig jaar startte aannemersbedrijf Gerwers Tilligte BV uit Tilligte met de werkzaamheden om de natuur in Landgoederen Oldenzaal te herstellen en behouden. De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd. In augustus dit jaar is de tweede fase van werkzaamheden gestart. Door de vertraagde uitspraak van de Raad van State kunnen niet alle werkzaamheden die dit jaar gepland stonden uitgevoerd en afgerond worden. Ook is de uitvoering afhankelijk van de terreinomstandigheden en de weeromstandigheden. Dit jaar is een minder droge zomer dan voorgaande jaren. Hierdoor ontstaat er sneller schade aan de bodem als er met machines overheen wordt gereden. Ook staat er langer water in de beken, dit maakt het lastiger om daar zorgvuldig te werken. Daarom moet misschien een deel van de werkzaamheden uitgesteld worden tot volgend jaar.

Nieuws N2000

Lees alle nieuwsberichten van de N2000-gebieden.

Over de Landgoederen Oldenzaal

Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal ligt voor het grootste deel in gemeente Losser. Een klein deel ligt in gemeente Oldenzaal. Het gebied ligt op en rond de stuwwal van Oldenzaal, tussen de plaatsen Oldenzaal, Losser en De Lutte. Het hoogste punt van de stuwwal is de Tankenberg. Dit punt is 85 meter hoog. Daarmee is het hoogste punt van Overijssel.

Hoogteverschillen en de vele beken kenmerken dit gebied. De grootste beek is de Snoeyinksbeek. Die ontstaat in het natuurgebied Boerskotten en stroomt naar de Dinkel.

In het gebied ligt een aantal landgoederen die bestaan uit een afwisseling van naald- en loofbos, houtwallen, weilanden en akkers.

Contact

Heeft u een vraag? Dan kunt u terecht bij het Overijssel Loket: 
Telefoon: 038 499 88 99
E-mail: overijsselloket@overijssel.nlVerwijst naar een andere website 

Bestuurlijke Adviesgroep

In de Bestuurlijke Advies Groep (BAG) van het project Landgoederen Oldenzaal zitten LTO NoordVerwijst naar een andere websiteNatuurmonumentenVerwijst naar een andere websitegemeente LosserVerwijst naar een andere websitewaterschap VechtstromenVerwijst naar een andere website en Provincie Overijssel.