Olde Maten en Veerslootslanden

Olde Maten en Veerslootslanden is ongeveer 993 hectare groot en ligt tussen Staphorst en Zwartsluis. Het Natura 2000-gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer en bestaat uit twee deelgebieden: Olde Maten en Veerslootslanden. Deze deelgebieden horen bij het Staphorsterveld, dat weer onderdeel is van het laagveengebied van Noordwest-Overijssel.

Wat hebben we gedaan en waarom

Het deelgebied Veerslootslanden is in 2013 en 2014 heringericht. Op verschillende plekken is het maaiveld afgegraven en wordt er een aangepast peilbeheer uitgevoerd, waarbij het winterpeil gelijk is aan het zomerpeil. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat het basenrijke grondwater de wortelzone in de af te graven percelen bereikt.

In de Olde Maten is het peilbeheer ook aangepast: daar is het peilbeheer nu flexibel. Hierdoor kan in de winter meer water worden vastgehouden en hoeven we in de zomer minder water in te laten. Verder wordt op verschillende percelen van Staatsbosbeheer agrarisch natuurbeheer uitgevoerd, waardoor de mestgift afneemt.

Waarmee we nu bezig zijn

Op dit moment is in beide deelgebieden geen gebiedsproces met diverse partners uit de omgeving. Wel vindt er in Olde Maten en Veerslootslanden onderzoek plaats.

In de Veerslootslanden wordt al tientallen jaren bevloeiing toegepast voor de instandhouding van de bijzondere blauwgraslanden. Momenteel worden hier de stijghoogten en grondwaterstanden gemonitord, om te kijken of de uitgevoerde maatregelen voldoende zijn om de grondwateraanvoer naar de wortelzone te herstellen. Wanneer blijkt dat het niet voldoende is, onderzoeken we of dit doel gehaald wordt met aanvullende maatregelen in het gebied.

Verder wordt in de Olde Maten bemesting gestopt. Alleen in het weidevogelgebied ten oosten van de Veerslootslanden vindt nog geringe bemesting met stalmest plaats.

Nieuws N2000

Lees alle nieuwsberichten van de N2000-gebieden.

Over Olde Maten en Veerslootlanden

Olde Maten en Veerslootslanden is ongeveer 993 hectare groot en ligt tussen Staphorst en Zwartsluis. Het Natura 2000-gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer en bestaat uit twee deelgebieden: Olde Maten en Veerslootslanden. Deze deelgebieden horen bij het Staphorsterveld, dat weer onderdeel is van het laagveengebied van Noordwest-Overijssel.

In de Veerslootslanden vindt u één van de best bewaard gebleven restanten van onbemeste blauwgraslanden in het Nederlandse laagveengebied. Daarnaast komen in het natuurgebied de Olde Maten plaatselijk veenmosrietlanden en trilvenen voor. Vanwege het uitgebreide slotenpatroon is Olde Maten en Veerslootslanden een van de belangrijkste leefgebieden van de grote modderkruiper in ons land. Ook is het gebied van belang voor onder andere de zeggekorfslak, bittervoorn en kleine modderkruiper.