Springendal en Dal van de Mosbeek

Het gebied Springendal en Dal van de Mosbeek is ruim 1300 hectare groot. Het ligt in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen op de stuwwal van Ootmarsum. In het gebied zitten veel hoogteverschillen en dus ook heuvels. U vindt hier natte schraalgraslanden, droge en vochtige heiden, heischrale graslanden en verschillende soorten bossen.

Wat gaan we doen en waarom

Bijzondere plant- en diersoorten in het Springendal en Dal van de Mosbeek zijn in gevaar. Dit komt onder andere doordat er teveel stikstof uit de lucht in de bodem terecht komt en doordat er teveel bemest wordt. De uitstoot van stikstof zorgt er ook voor dat de droge heide in gevaar is. Door de groei van jonge bomen komen de heidevelden steeds meer geïsoleerd te liggen. Doordat de bodem verandert en er meer stikstof in zit, groeit hier ook steeds meer mos en gras. Er groeien geen jonge jeneverbesstruwelen meer. Ook kan de zandhagedis geen eieren meer leggen, doordat op het zand andere planten groeien. Daarom nemen wij samen met onze partners maatregelen.

Ook is het gebied te droog. Dat is nog een reden waarom bijzondere planten en dieren het moeilijk hebben. Hun leefgebied verkleint en verdwijnt uiteindelijk als wij niets doen. Om deze soorten een kans te geven om te overleven, zorgen wij voor betere omstandigheden voor deze planten en dieren. Daarom maken wij onder andere het gebied natter. Dit is ook beter voor de alluviale bossen langs de beek.

We maken het beekdal- en heidelandschap sterker en zorgen voor meer afwisseling in de natuur. Denk aan de typisch Twentse kleine akkers, heide, houtwallen, bossen en hooilanden vol met bloemen langs de beek.

Waarmee we nu bezig zijn

Eind april stelde Gedeputeerde Staten van Provincie Overijssel het inrichtingsplan en het voorontwerp PIP (provinciaal inpassingsplan)Verwijst naar een andere website voor het gebied Springendal – Dal van de Mosbeek vast. Hierin staan de maatregelen die we uitvoeren buiten de bestaande natuur - veelal op gronden van agrariërs. In dit plan was de inrichting van het Roezebeekdal nog niet opgenomen. Medio 2020 wordt het plan voor dat deelgebied afgerond en opgenomen in het inrichtingsplan. Vervolgens wordt het voorontwerp-PIP omgezet naar een ontwerp-PIP.

Manderheide

Het deelgebied Manderheide maakt geen deel uit van het inrichtingsplan en ontwerp-PIP. Eind 2019 zijn de plannen voor omvormen naar heide op de Manderheide ook afgerond. Hoewel het inrichtingsplan voor dit deel van het Natura 2000-gebied Springendal – Dal van de Mosbeek al geruime tijd klaar was, stond het exacte maatregelenpakket nog niet vast.

Zorgvuldig aanvullend onderzoek - eind 2019 en begin 2020 - beantwoordde de laatste vragen. We besloten om in 3 fasen te werken, minder bos te verwijderen en het effect van de ingrepen nauwkeurig te monitoren. De komende maanden worden de benodigde vergunningen aangevraagd, het bestek gemaakt en het totale project aanbesteed.

Ontwerp-PIP en inspraak

Na de verdere planvorming, het uitvoeren van eventueel onderzoek dat nog nodig is en de verwerking van de inspraakreacties, wordt - zoals het nu lijkt - in het najaar van 2020 het ontwerp-PIP vastgesteld door Gedeputeerde Staten. De eventuele reacties op het ontwerp-PIP - ook wel zienswijzen genoemd - verwerken we in het definitieve PIP. Vervolgens neemt Provinciale Staten een besluit hierover. We schatten in dat dat in het voorjaar van 2021 gebeurt. De start van de uitvoering lijkt op dit moment eind 2021 te zijn.

Tijdens de uitvoering zijn delen van het gebied tijdelijk niet of minder goed toegankelijk, rijden er trekkers en bouwverkeer door het gebied, liggen er materialen opgeslagen, worden bestaande paden verlegd en zijn er (harde) werkgeluiden hoorbaar. Om de natuur zo min mogelijk te storen, liggen de werkzaamheden soms ook stil - bijvoorbeeld in het vogelbroedseizoen - terwijl ze nog niet af zijn.

Nieuws N2000

Lees alle nieuwsberichten van de N2000-gebieden.

Over Springendal en Dal van de Mosbeek

Het gebied Springendal en Dal van de Mosbeek is ruim 1300 hectare groot. Het ligt in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen op de stuwwal van Ootmarsum. In het gebied zitten veel hoogteverschillen en dus ook heuvels. U vindt hier natte schraalgraslanden, droge en vochtige heiden, heischrale graslanden en verschillende soorten bossen.

Dit landschap is eeuwenlang gevormd door een samenspel van mens en natuur. En door grondwater waar veel mineralen in zaten, ontstond een enorme afwisseling aan plantengroei met hele zeldzame soorten. Samen met onze partners werken wij eraan om die schoonheid te behouden.

Bijzondere planten en dieren die in dit gebied leven:

  • Struiken met jeneverbessen, drijvende waterweegbree, goudveil
  • Kamsalamander, vliegend hert en de beekprik

Het gebied Springendal en Dal van de Mosbeek zijn opgedeeld in twee verschillende delen, met verschillende maatregelen. In het deelgebied Manderheide herstellen we de heide en breiden we het uit. De andere maatregelen komen vooral neer op het herstellen van de beken en het beschermen van de alluviale bossen langs de beek. Deze alluviale bossen worden ook wel beekbegeleidende bossen genoemd, omdat ze groeien aan de rand van de beek.

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling