Witte Veen

Het Witte Veen en het Duitse Witte Venn vormen samen met onder andere het Haaksbergerveen, het Aamsveen, het Gelderse Wooldse Veen en het Drentse Bargerveen een keten van hoogvenen op de grens tussen Nederland en Duitsland. De Hegebeek stroomt in het noorden van het Witte Veen. In het noordoosten, tegen de Duitse grens, ligt een hoogveenrestant. Hier zijn in 2007 damwanden aangelegd om het water langer vast te houden.

Wat gaan we doen en waarom

Binnen gemeente Haaksbergen, tegen de grens met Duitsland ligt Natura 2000-gebied Witte Veen. Bijzonder in dit gebied zijn onder andere de heideveentjes en het veenbos. Deze veennatuur wordt in Europa ernstig bedreigd door verdroging en teveel neerslag van stikstof. Het zeldzame hoogveen in het gebied willen we beschermen.

Waarmee we nu bezig zijn

Witte Veen is sinds 2013 een Natura 2000-gebied. De afgelopen jaren is een inrichtingsplan gemaakt. Hierin staan alle maatregelen die nodig zijn om de natuur te herstellen en te verbeteren. Het inrichtingsplan is vertaald naar een Provinciaal Inpassingsplan (PIP)Verwijst naar een andere website. Dit is een bestemmingsplan, maar dan van de provincie. Provinciale Staten hebben op 1 juli 2021 het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Witte Veen en de Nota van Antwoord op de ingediende zienswijzen vastgesteld. Tegen het PIP is 1 beroep ingesteld bij de Raad van State door een grondeigenaar.

Maatregelen Hegebeek

De geplande natuurherstelwerkzaamheden rond natuurgebied Witte Veen (de externe maatregelen in opdracht van de gemeente en de provincie) zijn enigszins aangepast. De verondieping van de Hegebeek is uitgesteld omdat de waterberging in Duitsland niet goed functioneert. Onlangs is hier overleg over geweest met de Duitse autoriteiten.

De inrichting van de gronden ten noorden van Witte Veen, tussen de Witteveenweg en de Duitse grens, zijn uitgevoerd. Het gaat om het dempen en verondiepen van enkele sloten en het aanpassen van de drooglegging van een erf.

Interne maatregelen

Natuurmonumenten is eind 2022 van start gegaan met de natuurherstelmaatregelen in het Witte Veen. Meer informatie op de website van Natuurmonumenten Werk in uitvoering Witte Veen | NatuurmonumentenVerwijst naar een andere website

Nieuws N2000

Lees alle nieuwsberichten van de N2000-gebieden.

Over het Witte Veen

Het Witte Veen en het Duitse Witte Venn vormen samen met onder andere het Haaksbergerveen, het Aamsveen, het Gelderse Wooldse Veen en het Drentse Bargerveen een keten van hoogvenen op de grens tussen Nederland en Duitsland. De Hegebeek stroomt in het noorden van het Witte Veen. In het noordoosten, tegen de Duitse grens, ligt een hoogveenrestant. Hier zijn in 2007 damwanden aangelegd om het water langer vast te houden. Er komen bijzondere veenmossen voor, maar ook eenarig wollegras en veenpluis. Bijzonder zijn de zeldzame libellensoorten zoals de Noordse glazenmaker en hoogveenglanslibel. In de heidegebieden staan veel bijzondere plantensoorten waar ook vlinders graag leven, bijvoorbeeld het heideblauwtje. In het Markslag, in het zuiden, leeft een populatie boomkikkers.

Contact

Heeft u een vraag? Dan kunt u terecht bij het Overijssel Loket: 
Telefoon: 038 499 88 99
E-mail: overijsselloket@overijssel.nlVerwijst naar een andere website 

Wie er bij dit project betrokken zijn

In Overijssel werken we samen onder de noemer ‘Samen werkt beter’. In dit natuurgebied is gemeente HaaksbergenVerwijst naar een andere website verantwoordelijk voor de plannen en doet dit samen met NatuurmonumentenVerwijst naar een andere websiteStaatsbosbeheerVerwijst naar een andere websiteLTO NoordVerwijst naar een andere website, waterschappen VechtstromenVerwijst naar een andere website en Rijn en IJsselVerwijst naar een andere website, en Provincie Overijssel.