De aanpak bij Natura 2000-gebieden

De Europese vogel- en habitatrichtlijnen en de Omgevingswet regelen de bescherming van de Natura 2000-gebieden. De rijksoverheid wijst de Natura 2000-gebieden met kwetsbare natuur aan in een aanwijzingsbesluit. De provincie Overijssel heeft de opdracht om de kwetsbare natuur in de Overijsselse Natura 2000-gebieden te behouden en/of te verbeteren.

Stap 1: (Herzien) beheerplan

De provincie Overijssel moet de kwetsbare natuur in de Overijsselse Natura 2000-gebieden behouden en verbeteren. Hiervoor stelt de provincie een Natura 2000-beheerplan op. In het beheerplan staan de natuurherstelmaatregelen die nodig zijn om de natuurwaarden van het Natura 2000-gebied te behouden en te verbeteren. Ook toetsen we of activiteiten in en om het Natura 2000-gebied een negatieve invloed hebben op de te beschermen natuur. 

Stap 2: Inrichten in de Ontwikkelopgave

In deze stap worden de natuurherstelmaatregelen uit het beheerplan uitgevoerd. Denk hierbij aan het kappen van bomen om heideterreinen met elkaar te verbinden of het dempen van sloten om een gebied natter te maken. In Overijssel worden deze herstelmaatregelen uitgevoerd via het programma Ontwikkelopgave Natura 2000.

Stap 3: Monitoring

We bekijken daarna wat het effect van de natuurherstelmaatregelen op de kwetsbare natuur is en hoe de natuur ervoor staat. 

Opnieuw stap 1: herzien van het beheerplan

Na zes jaar wordt het beheerplan herzien. We onderzoeken of er aanvullende natuurherstelmaatregelen nodig zijn om de Natura 2000-doelen te halen. 

Opnieuw stap 2, stap 3, stap 1 enzovoort

Als het nodig is om de Natura 2000-doelen (behouden en verbeteren van de bijzondere natuur) te halen, worden de stappen van de cyclus opnieuw doorlopen.