Monitoringsprogramma herstelmaatregelen Natura 2000

In de Natura 2000-gebieden komen zeldzame planten en dieren voor. Met veel soorten gaat het echter slecht doordat sprake is van verdroging, verzuring en vermesting. Daarom worden er herstelmaatregelen uitgevoerd. Dat kunnen zowel maatregelen binnen het natuurgebied zijn (herinrichting, ander beheer) als daarbuiten.

De effecten van deze herstelmaatregelen brengen we in beeld met een langjarig meetprogramma. Dat noemen we monitoring. Hierbij meten we zogenaamde procesindicatoren. Deze procesindicatoren meten de veranderingen in de Natura 2000-gebieden (onder andere) door de volgende metingen:

  • Grondwaterstand
  • Grondwaterkwaliteit
  • Mineralen in de bodem
  • Veranderingen in plantensoorten en plantengroei

Voor elk Natura 2000 gebied hebben we een monitoringsplan opgesteld. Hierin staat waar en wanneer er gemeten moet worden. De resultaten daarvan laten we jaarlijks in rapporten zien. Sinds 2018 volgen we de procesindicatoren. Per Natura 2000-gebied is er zo'n jaarlijks rapport. Een aantal gebieden ligt deels in andere provincies. Hiervoor worden geen rapporten opgesteld. De gebieden Ketelmeer & Vossermeer, Rijntakken, Veluwerandmeren en Zwarte Meer hebben geen rapport. De andere rapporten kunt u opvragen via het formulier 'Opvragen Monitoringsrapporten'Verwijst naar een andere website.

Voor de meeste herstelmaatregelen geldt dat het veel tijd kost voordat er een effect meetbaar is. Het duurt soms lang voordat de waterstand weer hersteld is of kwetsbare soorten weer zijn toegenomen. De monitoring loopt nog maar kort, en veel herstelmaatregelen zijn nog maar kortgeleden uitgevoerd. Daarom laten de indicatoren vaak nog niet zien of er al herstel is. De verwachting is dat effecten na een aantal jaren steeds beter te zien zijn. De resultaten gebruiken we bij het opstellen van Natuurdoelanalyses en bij het herzien van de beheerplannen.

Opvragen Monitoringsrapporten
Graag ontvang ik het Monitoringsrapport van