Natura 2000-beheerplannen

De Omgevingswet bepaalt dat alle Natura 2000-gebieden een beheerplan moeten hebben. Voor 20 Natura 2000-gebieden in Overijssel stelt de provincie Overijssel het beheerplan op. 

Wat staat er in een Natura 2000-beheerplan?

  • Een beschrijving van het Natura 2000-gebied met haar kwetsbare natuur en de knelpunten die voor die kwetsbare natuur aan de orde zijn.
  • De natuurherstelmaatregelen die nodig zijn om de kwetsbare natuur te behouden en/of  te verbeteren.
  • Een overzicht van activiteiten in en rond het Natura 2000-gebied. Van deze activiteiten wordt aangegeven of ze, al dan niet onder voorwaarden, mogen plaatsvinden of dat ze mogelijk vergunningplichtig zijn.

Natura 2000-gebieden deels in andere provincies 

De provincie Gelderland stelt het Natura 2000-beheerplan op voor Natura 2000-gebied Rijntakken (gebied IJsseluiterwaarden). Informatie over het Natura 2000-beheerplan Rijntakken vindt u op de website van Gelderland.nlVerwijst naar een andere website.

Het Rijk stelt het Natura 2000-beheerplan op voor de IJsselmeergebieden (Ketelmeer & Vossemeer, Veluwerandmeren en Zwarte Meer). Informatie over het Natura 2000-beheerplan IJsselmeergebieden vindt u op de website van platformparticipatie.nlVerwijst naar een andere website.

De provincie Overijssel brengt daarbij de informatie in over het deel dat in Overijssel ligt.

Elke zes jaar een (herzien) beheerplan

Natura 2000-beheerplannen gelden voor zes jaar. De provincie heeft de beheerplannen in maart 2022 met maximaal zes jaar verlengd. Binnen de termijn van het (verlengde) beheerplan moet het beheerplan worden herzien. De beheerplannen worden niet allemaal tegelijk herzien. De provincie start jaarlijks het herzien van drie of vier beheerplannen. De provincie herziet het Natura 2000-beheerplan in overleg met de gebiedspartners en de omgeving van het Natura 2000-gebied.

Een milieueffectprocedure (m.e.r.)

Voor het herzien van een beheerplan moet een milieueffectprocedure worden doorlopen. De procedure start met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) waarin staat welke natuurherstelmaatregelen in het Milieueffectrapport (MER) onderzocht worden. Een MER is een onderzoek naar wat de gevolgen zijn van de natuurherstelmaatregelen. 

Welke beheerplannen worden nu herzien?

In 2023 is de provincie gestart met het herzien van de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden Borkeld, Landgoederen Oldenzaal, Lonnekermeer.

In 2024 staat het herzien van de gebieden Olde Maten en Veerslootlanden, De Wieden en Weerribben en Witte Veen op de planning. 

Daarnaast werkt de provincie aan een eerste beheerplan voor Natura 2000-gebied Wierdense Veld.

Natura 2000-beheerplannen opvragen

Wilt u een beheerplan inzien? Vul dan onderstaand contactformulier in, dan sturen wij deze per email zo spoedig mogelijk naar u op. 

Graag ontvang ik het geldende Natura 2000-beheerplan van