Plannen maken: meer uitleg over Provinciale Inpassingsplannen

Door de plannen voor de Natura 2000-gebieden kan het gebruik of de functie van de grond en het gebied eromheen veranderen. Dan moet er een nieuw ruimtelijk plan komen. Daarin leggen we het nieuwe gebruik of de nieuwe functie vast. Voor grondeigenaren is het belangrijk om te weten op welke momenten zij invloed kunnen hebben op zo’n plan. Voor de Natura 2000-gebieden stellen we vaak een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op.

Gemeenten maken veel van de ruimtelijke plannen in Nederland. Dat zijn bestemmingsplannen. Maar Natura 2000-gebieden liggen vaak in delen van verschillende gemeenten tegelijk. De meeste gemeenten met Natura 2000-gebieden vroegen de provincie om die nieuwe ruimtelijke plannen te maken. Dat vinden zij het meest praktisch. Een paar gemeenten maken zelf een nieuw bestemmingsplan.

Bestemmingsplan van provincie

Een provinciaal ruimtelijk plan heet een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het PIP is hetzelfde als een bestemmingsplan, maar dan van de provincie. Waar een Provinciaal Inpassingsplan gaat gelden, komt het bestemmingsplan te vervallen dat er eerst was. Het PIP maken we alleen voor het gebied waarvan de grond een andere functie of ander gebruik krijgt.

Zorgvuldig

Zo’n plan wordt heel zorgvuldig gemaakt. In de gebieden is bijvoorbeeld intensief overleg met alle grondeigenaren. De organisaties en overheden die werken in het gebied hebben er veel contact over, zoals de natuurbeheerders en gemeenten. De procedure heeft een aantal stappen. Bij elke stap kan iedereen die dat wil reageren tijdens een inspraakperiode. Dat is ook zo als uw gemeente een nieuw bestemmingsplan maakt.

Milieueffectrapportage (MER)

Bij sommige Provinciale Inpassingsplannen is een milieueffectrapportage (MER) vereist. Een MER is een onderzoek naar wat de gevolgen zijn van een plan of project op het milieu. Dat onderzoek moet genoeg informatie opleveren om het milieubelang compleet te kunnen meewegen bij het nemen van een besluit.

Is een MER verplicht, dan komt er eerst een ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD). In een NRD staat wat er precies wordt onderzocht. Hoe uitgebreid en met welke methodes. En of er nog andere opties zijn. Op dat onderzoeksvoorstel kunt u reageren. Bijvoorbeeld omdat u graag wilt dat iets anders ook wordt onderzocht. Of omdat u de onderzoeksmethode niet goed vindt. De NRD kunt u vaak gelijktijdig met het voorontwerp PIP of voorontwerp bestemmingsplan bekijken.

Stappenplan PIP en reageren op een plan

Lees meer over de verschillende stappen die we ondernemen bij het opstellen van een PIP en hoe u kunt reageren op een plan.