Natuur Netwerk Nederland

Beschrijving stroomdiagram uit Handreiking gebruik WKW-beschrijvingen Overijssel bij ruimtelijke afwegingen.

Hier volgt een beschrijving van het stroomdiagram:

De oriëntatiefase

Stap 1

Ligt de locatie (deels) binnen het NNN? Gebruik hierbij altijd de meest actuele vastgestelde begrenzing van het NNN. Deze is online beschikbaar op de provinciale websiteVerwijst naar een andere website. Nee-tenzij is bij deze vraag niet aan de orde. Het gaat hier om het ‘nee tenzij’ beginsel voor het NNN zoals dat is vastgesteld in de Omgevingsverordening Overijssel. Deze is net als de begrenzing online beschikbaar op de provinciale siteVerwijst naar een andere website. Is het antwoord ja, ga dan door naar stap 2.

Stap 2

 • Advies: maak de gewenste ontwikkeling concreet.
 • Past de ontwikkeling binnen het geldende bestemmingsplan? Is het antwoord ja? Overleg met de gemeente. Is het antwoord nee, ga dan door naar stap 3.

Stap 3

Komt er een nieuw bestemmingsplan of een nieuwe buitenplanse procedure? Is het antwoord nee, pas dan het initiatief aan of annuleer het initiatief. Is het antwoord ja, ga dan door naar stap 4.

Stap 4

Gaat het om een kleinschalige uitbreiding van een bestaande functie? Zo ja, dan is uitgebreid onderzoek niet nodig. Leg de onderbouwing vast en borg.
Het betreft hier kleinschalige uitbreindingen van bestaande functies, waarvan ook zonder uitgebreid onderzoek eenvoudig kan worden vastgesteld dat per saldo sprake is van een versterking van de WKW of uitbreiding van de oppervlakte van het NNN. De bewijslast ligt te allen tijde bij de initiatiefnemer, dus bij twijfel wordt geadviseerd om te overleggen met de gemeente en/of provincie waarbinnen het initiatief is gelegen.

Er kan naast het beschermingsbeleid voor het NNN ook sprake zijn van andere relevante beschermingsregimes vanuit wetgeving en beleid, voor bijvoorbeeld Natura 2000-gebieden, beschermde soorten, houtopstanden, landschapswaarden, etc.

Is het antwoord nee, ga dan door naar de fase ecologisch onderzoek.

Ecologisch onderzoek

Stap 1

 • Advies: werk met een deskundig ecoloog.
 • Vorm een beeld van het beleid. Er kan naast het beschermingsbeleid voor het NNN ook sprake zijn van andere relevante beschermingsregimes vanuit wetgeving en beleid, voor bijvoorbeeld Natura 2000-gebieden, beschermde soorten, houtopstanden, landschapswaarden, etc.
 • Bepaal de toetsingscriteria. Voor het bepalen van een significante aantasting zijn zowel kwaliteit (WKW), oppervlakte als samenhang van het NNN van belang.
 • Verzamel de beschikbare ecologische gegevens. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de beschrijvingen van wezenlijke kenmerken en waarden (WKW).
 • Doe een veldbezoek.
 • Zijn er voldoende ecologische gegevens? Is het antwoord nee, verricht dan uitgebreid veldonderzoek (maximaal 1 jaar). Is het antwoord ja, ga dan door naar stap 2.

Stap 2

Bepaal het eerste oordeel: dreigt significante aantasting? Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de beschrijvingen van wezenlijke kenmerken en waarden (WKW). Is het antwoord nee, leg dan de onderbouwing vast en borg. Is het antwoord ja, ga dan door naar stap 3.

Stap 3

Wordt via aanpassing van het plan significante aantasting voorkomen? Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de beschrijvingen van wezenlijke kenmerken en waarden (WKW). Is het antwoord ja, leg dan de onderbouwing vast en borg. Is het antwoord nee, ga dan door naar stap 4.

Stap 4

Wordt significante aantasting voorkomen met toepassen van ‘Herbegrenzing’ of ‘Saldobenadering’? Is het antwoord ja, leg dan de onderbouwing vast en borg. Is het antwoord nee, ga dan door naar stap 5.

Stap 5

Is er sprake van groot openbaar belang én ontbreken reële alternatieven? Is het antwoord ja, leg dan de onderbouwing vast en borg. Is het antwoord nee, onderzoek dan alternatieven.
De volgende fase is besluitvorming gemeente.

Besluitvorming gemeente

Stap 1

Is het ecologisch onderzoek helder en gedegen. Is het antwoord nee, inventariseer dan verbeterpunten en vul hiaten aan. Is het antwoord ja, ga dan door naar stap 2.

Stap 2

Gaat de gemeente akkoord met eén van de 4 onderstaande ecologische conclusies en consequenties?

 1. Geen significante aantasting.
 2. Geen significante aantasting mits de plussen voor natuur worden uitgevoerd.
 3. Significante aantasting, kansen voor saldobenadering.
 4. Significante aantasting, kansen voor herbegrenzing.

Als geen van de 4 conclusies acceptabel is, kan het project alleen doorgaan mits:

 • Groot openbaar belang, én geen reële alternatieven, dan:
 • Zorgen voor beperking van de aantasting én compensatie.

Als de gemeente akkoord gaat met een van de 4 ecologische conclusies en consequenties of aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, ga dan door naar stap 3.

Stap 3

Stemt de gemeente in met de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling? Is het antwoord nee, pas dan het plan aan of annuleer het initiatief. Is het antwoord nee, pas dan het plan aan of annuleer het initiatief. Is het antwoord ja, rond dan het nieuwe bestemmingsplan of de buitenplanse omgevingsvergunning af.

De volgende fase is borging.