Overijssel stimuleert plannen minder stikstofuitstoot voor PAS-melders in handhavingstraject

PAS-melders in een handhavingstraject krijgen de gelegenheid om vrijwillig een emissiereductieplan op te stellen. Want Overijssel introduceert deze nieuwe mogelijkheid om ondernemers die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vielen te ondersteunen bij het verminderen van stikstofuitstoot. Indertijd waren deze melders vrijgesteld van vergunningsplicht. Nu hebben ze wel te maken met een verzoek om handhaving.

Het emissiereductieplan stelt deze PAS-melders in staat om stikstofemissie te verminderen en binnen de emissieruimte van hun vergunning te blijven. Het plan dient als onderbouwing om af te zien van handhaving, mits de ondernemer zich aan het plan houdt. De oplossing is nog te vroeg voor vergunningverlening, daarvoor is verdere onderbouwing van de gegevens nodig.

Vrijwillige mogelijkheid
De bestaande pachtmaatregelVerwijst naar een andere website compenseert in enkele gevallen de emissietoename van een afzonderlijke PAS-melder niet volledig. Om deze reden introduceert de provincie het emissiereductieplan als een vrijwillige mogelijkheid voor ondernemers waarvoor de pachtmaatregel ontoereikend blijkt te zijn.

 

Maatregelen in emissiereductieplan
Een emissiereductieplan omvat maatregelen zoals het bevorderen van meer weidegang, het reduceren van het eiwitgehalte in het voer en het verminderen van het aantal grootvee eenheden. Er is een subsidieregelingVerwijst naar een andere website beschikbaar van de provincie om ondernemers te ondersteunen bij het opstellen van het plan.

Rol van de Commissie van Deskundigen (CvD)
Voor de effectieve inzet van emissiereducerende maatregelen, waaronder weidegang en vermindering van eiwit in veevoer, heeft de provincie een Commissie van Deskundigen (CvD) ingesteld. Deze commissie, bestaande uit deskundigen op het gebied van emissies in de veehouderij, beoordeelt de effectiviteit van voorgestelde maatregelen.

De CvD heeft positief geoordeeld over de emissiereductiemaatregelen als onderbouwing voor het afzien van handhaving. Hoewel de generieke inpassing in vergunningverlening nog niet mogelijk is, biedt het positieve oordeel van de CvD een stevige basis voor de inzet van het emissiereductieplan.

Handhaving voorkomen
Het beoogde effect van het emissiereductieplan is tweeledig: PAS-melders in een handhavingstraject kunnen binnen hun referentiesituatie komen, waardoor handhaving kan worden voorkomen. Daarnaast draagt de maatregel bij aan de provinciale stikstofopgave en de bredere verduurzaming van de landbouw.

De verantwoordelijkheid voor het initiëren van het emissiereductieplan ligt bij de ondernemer zelf. De provincie benadrukt dat dit plan kan helpen in de onderbouwing om handhaving te voorkomen, maar nog geen legalisatie biedt. Een risico is dat de rechter de uitwerking en effectiviteit van de maatregelen in het emissiereductieplan onvoldoende vindt voor het afzien van handhaving.