Stikstof: vergunningverlening, toezicht en handhaving

Vergunningverlening, toezicht en handhaving vormen samen een belangrijke schakel in de Overijsselse aanpak van het stikstofprobleem. In bijna alle natuurgebieden in Overijssel komt méér stikstof op de grond dan de natuur aankan. Daardoor komen kwetsbare planten en dieren in de knel. De meeste van deze stikstof is afkomstig van agrarische ondernemingen, maar er komt ook stikstof neer vanuit het verkeer en de industrie.

Vergunningverlening

Wie iets wil ondernemen waardoor mogelijk stikstof terecht komt in een Natura 2000-gebied, heeft hiervoor een vergunning nodig volgens de Wet natuurbescherming (Wnb) of een ander toestemmingsbesluit. Denk bij 'ondernemen' aan de aanpassing van een weg, het uitbreiden van een veehouderij, de nieuwbouw van woningen of nieuwe industriële activiteiten. In veel gevallen is de provincie hiervoor vergunningverlener. Bijna alle aanvragers gebruiken adviseurs om een vergunning aan te vragen.

Veranderende wet- en regelgeving

De aanpak van het stikstofprobleem is zowel landelijk als in de provincie constant in beweging. Hierdoor verandert ook de wet- en regelgeving regelmatig. Denk hierbij aan de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn)Verwijst naar een andere website en het bijbehorende besluitVerwijst naar een andere website. Er verschijnen veel rapporten en er worden door rechtbanken en de Raad van State veel uitspraken gedaan die (ook) betrekking hebben op stikstof. Ook is er een specifieke aanpak voor ondernemers die in het verleden geen vergunningen hebben aangevraagd maar een zogenaamde PAS-melding hebben gedaan. Door de uitspraak van de Raad van State, in mei 2019, is deze PAS-melding niet meer geldig. Voor de stand van zaken en recente ontwikkelingen rondom de PAS-meldingen verwijzen we u naar de website van BIJ12Verwijst naar een andere website.

Kijk voor recente ontwikkelingen over andere wet- en regelgeving op BIJ12.nlVerwijst naar een andere website en aanpakstikstof.nlVerwijst naar een andere website.

AERIUS-calculator

Onderdeel van de vergunningaanvraag is altijd een berekening van de stikstofneerslag als gevolg van de voorgenomen activiteit. Hiervoor dient de aanvrager gebruik te maken van het rekeninstrument AERIUS-calculator. Dit instrument wordt regelmatig bijgewerkt. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn om gedurende het aanvraagproces, de berekeningen aan te passen en deze (opnieuw) toe te voegen aan de aanvraag.

Toezicht en handhaving

De afgelopen jaren heeft de provincie aan veel bedrijven in of nabij Natura 2000-gebieden een natuurvergunning verleend. De provincie houdt toezicht op deze vergunningen en controleert of bedrijven zich houden aan de voorschriften in de verleende natuurvergunning.

Er zijn echter nog steeds bedrijven die nog geen natuurvergunning hebben aangevraagd terwijl ze die wel nodig hebben. Door de veranderende wet- en regelgeving is het nog niet gelukt om alle bedrijven die een vergunning nodig hebben in beeld te brengen en te vergunnen. Naast het afhandelen van handhavingsverzoeken, zetten we toezicht en handhaving daarom in voor het opsporen en handhaven van bedrijven die nog geen vergunning hebben.

Downloads

Contact