Stikstofaanpak van het Rijk

De natuur versterken en het de kans geven zich te herstellen, daar moet de stikstofaanpak aan bijdragen. Dat is vastgelegd in de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering, die op 1 juli 2021 in werking trad. Hiervoor zijn nationale stikstofreductiedoelen opgesteld. Het behalen van die doelen helpt om de staat van onze natuur op orde te brengen. In het programma Stikstofreductie en Natuurverbetering en het Nationaal Programma Landelijk Gebied wordt gewerkt aan het halen van onder meer deze doelen. Om aanvullend op korte termijn gericht stappen te maken in het fors terugbrengen van stikstofneerslag werkt het kabinet aan de aanpak piekbelasting.

Om de Europese natuurdoelen te kunnen halen moet de stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden sterk verminderen. Daarom zijn er stikstofreductiedoelen opgesteld. In huidige wetgeving is vastgelegd dat in 2035 74% van het stikstofgevoelig Natura 2000-areaal onder de kritische depositiewaarde (KDW) moet zijn gebracht. De KDW is de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van een habitat significant wordt aangetast door de stikstofneerslag. 

Nationaal Programma Landelijk Gebied 

Naast de opgaves op het terrein van stikstof en natuur, liggen er ook opgaves op het terrein van bodem, water en klimaat. Het kabinet wil stikstofmaatregelen in een zogenoemde gebiedsgerichte aanpak slim combineren met andere maatregelen om de natuur, de bodem en de waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen. Dat gebeurt via het Nationaal Programma Landelijk GebiedVerwijst naar een andere website. In dit programma komen de opgaven voor natuur, water en klimaat samen. Het kabinet heeft hiervoor 24,3 miljard euro beschikbaar gesteld, bovenop bestaande middelen. 

Aanpak piekbelasting

Met de landelijke aanpak piekbelastingVerwijst naar een andere website wil het kabinet de stikstofneerslag in de kwetsbare natuurgebieden op korte termijn terugdringen. De aanpak is vrijwillig en richt zich op ongeveer 3000 bedrijven die de meeste stikstofneerslag veroorzaken op overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Dit zijn veelal agrarische bedrijven en enkele industriële bedrijven. Deze bedrijven hebben verschillende mogelijkheden om de stikstofneerslag te verminderen. Agrarisch ondernemers kunnen bijvoorbeeld kiezen voor extensiveren, omschakelen, innoveren, verplaatsen of stoppen.  

Alle sectoren dragen bij

Al sinds 2019 neemt het Rijk maatregelen om de stikstofuitstoot aan de bron te beperken. Denk hierbij aan: 

  • het verminderen van de maximum snelheid op snelwegen; 
  • het aantal koeien, varkens en pluimvee en het nemen van maatregelen in stallen, zoals luchtwassers en stikstofarme vloeren; 
  • het stimuleren van schoon en emissieloos bouwen; 
  • het verduurzamen van binnenvaartschepen, trein- en busvervoer; 
  • de overgang naar duurzame energie zoals wind- en zonne-energie. 

Het Rijk neemt bronmaatregelen per sector die in heel Nederland zijn in te zetten om de natuur te verbeteren en ruimte te geven aan economische activiteiten. Voor de meeste bronmaatregelen verloopt de uitvoering via de provincies.  

Maatregelen per sector

Per sector zijn maatregelen opgesteld. Zo kunt u lezen welke maatregelen dat zijn, wat elke maatregel inhoudt, wie er gebruik van kunnen maken, wat het oplevert, en wat de stand van zaken is op dit moment.

Ook in Overijssel moet elk sector evenredig aan de afname van de stikstofuitstoot bijdragen. 

Het kan zijn dat regionaal ook maatregelen nodig zijn om de stikstofuitstoot aan de bron terug te dringen. Vanuit het PPLGVerwijst naar een andere website wordt momenteel gewerkt aan een concreet maatregelenpakket, waarin ook de reductie van stikstofemissie wordt meegenomen.