Omgevingsverordening

De Omgevingsverordening regelt dat wat nodig is in het belang van de Omgevingsvisie Overijssel. Regels van het Rijk staan er niet in. Gemeenten en waterschappen krijgen zoveel mogelijk ruimte om daar zelf nadere invulling aan te geven. Wanneer de nieuwe Omgevingswet in werking treedt, moet er een nieuwe Omgevingsverordening zijn vastgesteld. De geldende Omgevingsverordening moet worden vervangen door een nieuwe, omdat de huidige verordening vervalt als de Omgevingswet in werking treedt.

De Omgevingsverordening geeft regels voor:

  • gemeentelijke ruimtelijke plannen (geeft instructies aan gemeenteraden over de inhoud van en de toelichting op bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen)
  • grondwaterbescherming, bodemsanering en ontgrondingen (gericht op burgers, bedrijven en instellingen)
  • kwantitatief en kwalitatief waterbeheer (geeft instructies aan waterschappen)
  • verkeer (regeling voor provinciale wegen en scheepvaartwegen)

Ontwerp Aanpassing Omgevingsverordening

Instructieregels zonnevelden en windenergie 2024

Nieuw provinciaal beleid voor zonnevelden en windenergie is aanleiding om de Omgevingsverordening aan te passen. In de Omgevingsverordening staan instructieregels die gemeenten verplichten om bij het aanpassen van hun omgevingsplan rekening te houden met wat de provincie belangrijk vindt.

Er is een procedure gestart voor het strenger maken van de instructieregels voor zonnevelden. Daardoor is het in principe niet langer mogelijk om zonnevelden te realiseren op landbouw- en natuurgronden. In de instructieregel staan de uitzonderingen wanneer nog wel zonnevelden mogen worden gerealiseerd. Voor de opgave voor het opwekken van zonne-energie zijn er inmiddels genoeg zonnevelden. Vanuit een oogpunt van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik is het beter om zonnepanelen op gebouwen te leggen.

Tegelijkertijd is er ook een procedure gestart voor nieuwe instructieregels voor wind. Die moeten ervoor zorgen dat windturbines zoveel mogelijk in clusters bij elkaar gezet worden of in provinciale voorkeursgebieden. Daardoor wordt versnippering van het landschap voorkomen en kunnen windturbines beter worden ingepast in het landschap. Er komt een aparte regeling voor erfmolens.

De provincie gaat programmeringsafspraken windenergie maken met gemeenten. Daarin komen afspraken te staan over het maximum aan windenergie dat in een bepaald gebied opgewekt mag worden. Daardoor kan daar een beperkt aantal vergunningen voor wind worden verleend. Dat levert dan schaarse rechten op die verdeeld worden volgens bepaalde criteria. Dit maakt het mogelijk om te sturen op het aantal windturbines en de fasering van de plannen. Dit moet duidelijkheid en rust geven in gebieden waar plannen zijn voor windturbines. Met de nieuwe instructieregels windenergie wordt juridisch verzekerd dat er alleen windturbines kunnen komen die passen in de programmeringsafspraken windenergie.

Terinzagelegging Aanpassingen Omgevingsverordening

Het ontwerp van de Aanpassing Omgevingsverordening – instructieregel zonnevelden en van de Aanpassing Omgevingsverordening – instructieregel windenergie liggen vanaf 18 januari 2024 tot en met 28 februari 2024 ter inzage. Binnen die termijn kan iedereen daar zienswijzen op indienen.

Digitale kaarten

De kaarten zijn digitaal te bekijken in de geconsolideerde OmgevingsverordeningVerwijst naar een andere website. Op die manier kunt u verder inzoomen en meer details bekijken. Op de kaart staan de belangrijke gebieden voor het ontwikkelen van natuur, landbouw, verkeer, steden en dorpen.

Alle vastgestelde plannen over de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, zoals de jaarlijkse Actualisatierondes, staan in de planviewer.

Hoe werkt de digitale kaart?

Gebruik de links naar de YouTube-filmpjes om te kijken hoe de kaart werkt.

Let op: de viewer werkt het beste met Edge, Chrome en Firefox.

Vaststelling actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2023

De Omgevingsverordening zorgt voor de doorwerking van het provinciale omgevingsbeleid met bindende (instructie)regels voor derden. De huidige Omgevingsverordening vervalt als de Omgevingswet in werking treedt. Op dat moment gaat de nieuwe Omgevingsverordening Overijssel gelden die in 2021 is vastgesteld door Provinciale Staten en daarna in de jaarlijkse actualisatieronden is aangevuld en verbeterd.

Volgens afspraak worden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening elk jaar geactualiseerd, waarbij de beleidswijzigingen van de afgelopen periode worden verwerkt in teksten en kaarten. In de actualisatieronde van 2023 is de geldende verordening niet meer aangepast. In de nieuwe verordening zijn niet alleen beleidswijzigingen doorgevoerd waartoe eerder besloten is. Ook zijn er nog de laatste correcties en aanvullingen gedaan die nodig om de nieuwe verordening goed te laten werken onder de Omgevingswet.

De nieuwe verordening Omgevingsverordening zoals die geldt per 1 januari 2024, is een geconsolideerde versie De Omgevingsverordening Overijssel 2024 laat zien hoe de verordening er nu uitziet, inclusief de aanpassingen die in 2022 en 2023 zijn gedaan op de oorspronkelijke omgevingsverordening die in 2021 al is vastgesteld, maar nog niet eerder gepubliceerd is.