Natuurdoelanalyses (NDA)

Voor 20 Natura 2000-gebieden in Overijssel maakt de provincie een natuurdoelanalyse. Deze natuurdoelanalyses beschrijven hoe het gaat met de natuur in een gebied, of en welke problemen er zijn en in welke richting maatregelen nodig zijn om de natuur weer gezond te maken. Wij gebruiken deze analyses bij de gebiedsgerichte aanpak voor het behalen van de doelen op het terrein van natuur, stikstof, klimaat en waterkwaliteit. Het maken van deze analyses is een onderdeel van het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering (PSN). Voor alle Natura 2000-gebieden in Nederland met stikstofgevoelige natuur wordt een natuurdoelanalyse gemaakt.

Natuurdoelanalyses (NDA's)

De natuurdoelanalyses laten zien dat de natuurdoelen voor een groot deel van de Overijsselse Natura 2000-gebieden de komende jaren nog niet gehaald kunnen worden. Dit volgt uit stikstofberekeningen, gegevens over de natuur en veldwaarnemingen. De conclusies uit de Natuurdoelanalyses bevestigen twee dingen:

Doorgaan met Ontwikkelopgave Natura 2000

De maatregelen die we nemen in de Ontwikkelopgave Natura 2000 helpen bij het oplossen van een groot aantal knelpunten in de Natura 2000-gebieden (zoals verdroging, versnippering en verzuring). Doorgaan met de Ontwikkelopgave levert een heel belangrijke bijdrage aan het behalen van de natuurdoelen. Als provincie gaan we dan ook door met het maken van plannen en de uitvoering van deze maatregelen. Via het verzamelen van gegevens over de natuur (‘monitoring’) gaan we zien of de effecten van de maatregelen echt optreden.

Het verminderen van de stikstofdepositie is nodig

De stikstofdepositie is in veel Natura 2000-gebieden nu en tot 2030 te hoog. Naast de maatregelen uit de Ontwikkelopgave zijn er extra maatregelen nodig om de stikstofdepositie te verminderen om de natuurdoelen voor veel Natura 2000-gebieden te halen. Deze extra maatregelen om de stikstofdepositie te verminderen nemen we op in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Het verminderen van de stikstofdepositie zal samen met de opgaven voor natuur en klimaat in het PPLG én de uitvoering van de Ontwikkelopgave leiden tot het kunnen behalen van natuurdoelen in de Natura 2000-gebieden en het vergroten van de biodiversiteit.

In een deel van de gebieden zijn ook extra natuurherstelmaatregelen nodig

Voor zeven gebieden (De Wieden, Weerribben, Bergvennen en Brecklenkampse Veld, Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek, Dinkelland, Buurserzand & Haaksbergerveen en Witte Veen) volgt uit de analyses dat ook extra natuurherstelmaatregelen nodig zijn. Het gaat bijvoorbeeld om het verbinden van natuurgebieden om de geïsoleerde ligging van habitattypen aan te pakken of om het verbeteren van de hydrologische omstandigheden. Deze maatregelen brengen we tot uitvoering via lopende plannen, processen of programma’s, zoals het Programma Natuur en/of het PPLG. Daarnaast benoemen de Natuurdoelanalyses ook kansen voor maatregelen om te komen tot extra versterking van de natuurwaarden. Bij de uitvoering van het PPLG bekijken we of we deze kansen, in combinatie met andere opgaven, kunnen verzilveren.

Op verzoek van de Minister voor Natuur en Stikstof toetst de Ecologische autoriteit de natuurdoelanalyse. Deze adviezen met achterliggende rapporten kunt u vinden op: Adviezen - Ecologische AutoriteitVerwijst naar een andere website.

NDA's in Overijssel: hoe ziet het vervolgtraject eruit?

Op 4 april 2023 publiceerde de provincie Overijssel haar natuurdoelanalyses, afgekort tot NDA's. Daarmee voldeed de provincie aan haar wettelijke verplichting om de staat van de natuur in de Natura 2000-gebieden in kaart te brengen en te beschrijven. Over de staat van de natuur bestaat maatschappelijk veel discussie en over de NDA's is dat niet anders. Daarom hecht Overijssel eraan inzicht te geven in hoe de NDA's tot stand zijn gekomen en hoe bijvoorbeeld inspraak en externe deskundigheid wordt betrokken.