Werkwijze funderingsonderzoek en funderingsverbetering

In de jaren 2019-2021 heeft de provincie onderzoeken laten uitvoeren naar oorzaken van de gemelde schades langs Kanaal Almelo – De Haandrik. Uit deze onderzoeken bleek dat enkele werkzaamheden binnen een bepaald invloedgebied mogelijk tot schade konden hebben geleid en dat veranderingen in grondwaterstand en kwetsbare funderingen van vaak op veen gefundeerde panden belangrijke schadeoorzaken zijn.

Deze onderzoeken hebben geresulteerd in een schaderegeling die ervoor zorgt dat schademelders hun schade toekomst vast kunnen herstellen. Dat geldt zowel voor de schade die is veroorzaakt door de provincie, als voor autonome schade die niet door de provincie is ontstaan. Bij alle panden waar zettingsschade van 5.000 euro of meer is vastgesteld, biedt de provincie funderingsonderzoek aan, en – indien nodig – 100% subsidie voor funderingsverbetering.

Doel funderingsonderzoek

De provincie Overijssel wil voorkomen dat schade aan een pand na herstel snel weer terugkomt vanwege een kwetsbare fundering. Door het funderingsonderzoek wordt duidelijk of voor toekomstvast herstel van zettingsschade het nodig is eerst de fundering te verbeteren. Uitgangspunt hierbij is dat het pand na schadeherstel met normaal onderhoud gedurende 25 jaar meegaat, waarbij alleen kleine zettingen in de toekomst aan de orde kunnen zijn die voor woningen of bedrijfspanden gebruikelijk zijn. De periode van 25 jaar kan korter zijn afhankelijk van de leeftijd en bouwwijze van een pand en de daarop gebaseerde resterende levensduur ervan.

Uitvoering funderingsonderzoek

De funderingsonderzoeken worden uitgevoerd door funderingsonderzoeksbureaus Aveco de Bondt en Fugro. Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is betrokken bij de opzet van het funderingsonderzoek. De funderingsonderzoeken worden uitgevoerd conform de door de branchevereniging Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen (F3O) opgestelde richtlijnen voor Fundering op staal (ondiepe funderingen).

Een funderingsonderzoek bestaat uit drie stappen. Voorafgaand aan deze stappen krijgt iedere bewoner een gesprek thuis waarin het proces nogmaals wordt uitgelegd en er afstemming plaatsvindt.

De stappen zijn als volgt:

 • Stap 1 – Bureauonderzoek

  Met documenten van provincie en gemeente wordt per woning informatie verzameld over de bebouwing en ondergrond.
 • Stap 2a – Grondonderzoek

  Voor het grondonderzoek worden er vier grondboringen met de hand en twee sonderingen in de tuin gedaan. Een sondering is een manier om het draagvermogen van de grond te meten.
 • Stap 2b – Visuele beoordeling bovenbouw

  Bij de visuele beoordeling wordt in- en rondom het huis naar schades gekeken die mogelijk ontstaan zijn door het verzakken van de fundering. Ook worden er handmatige metingen (hoogte- en scheefstandsmetingen) gedaan.
 • Stap 3 – Funderingsbeoordeling

  Voor de funderingsbeoordeling wordt een put gegraven op twee plekken, direct aan de gevel van de woning.

Planning funderingsonderzoeken

Aveco de Bondt en Fugro streven naar een doorlooptijd van ongeveer 3 maanden per adres (iets langer in de zomermaanden in verband met vakanties). Het opleveren van de funderingsrapporten gaat in fasen: zodra alle stappen voor één adres doorlopen zijn, wordt het rapport opgeleverd. Naar verwachting zijn alle rapporten begin 2023 opgeleverd.

Funderingsverbetering

De uitkomst van een funderingsonderzoek maakt duidelijk of funderingsverbetering nodig is. Als uit het onderzoek blijkt dat funderingsverbetering nodig is, geeft KCAF (Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek) advies over de precieze maatregelen die nodig zijn. Daarnaast ontvangen bewoners via de zaakbegeleiders informatie over het te doorlopen proces.

Als uit het onderzoek blijkt dat de fundering in orde is, kan gestart worden met schadeherstel. Over de taxatie van schade aan de woning hebben bewoners eerder al bericht ontvangen.