N377 Hasselt - De Lichtmis

De provinciale weg N377 Hasselt - De Lichtmis is een belangrijke ontsluitingsweg voor Noordwest-Overijssel. De N377 ligt van oudsher op een dijk. De rijbaan en bermen van de N377 zijn daardoor smaller dan op andere provinciale wegen. Op een smalle rijbaan is de kans op frontale aanrijdingen groter en moeten twee tegemoetkomende vrachtauto’s uiterst rechts rijden om elkaar te passeren. Dat zorgt voor verzakkingen in de ondergrond, waardoor de weg meer onderhoud nodig heeft.

Terinzagelegging ontwerp N377

Het Definitief Ontwerp voor fase 3A heeft van 17 juli tot en met 27 augustus 2023 ter inzage gelegen. De binnengekomen reacties zullen worden beantwoord in een Verslag van Inspraak, dat in oktober 2023 gepubliceerd zal worden.

De komende jaren gaan we groot onderhoud uitvoeren aan de N377. Hierbij is de opgave om de weg te vernieuwen en veiliger te maken. Om dit te kunnen bereiken gaan we de weg met gemiddeld 1,20 meter verbreden. Verder worden de bermen langs de weg breder gemaakt voor meer ruimte langs de weg. Door deze verbreding komt het wegontwerp meer in lijn met de andere wegen van de provincie. Omdat de weg op een dijk ligt moeten we eerst de dijk verbreden voordat we de weg kunnen verbreden. Het verbreden van de dijk is opgedeeld in twee fasen.

  • In de eerste fase wordt de dijk verbreed tussen Hasselt en ’t Rakje aan de zuidzijde van de weg.
  • In de tweede fase gaan we de dijk verbreden tussen ’t Rakje en de Lichtmis aan de noordzijde van de weg.

De eerste fase is nu afgerond en we zijn druk bezig met het ontwerp voor fase 2, de verbreding van de dijk.

In fase 2 onderzoeken we, samen met het waterschap, ook nog de mogelijkheid om een natuurvriendelijke oever te bouwen langs de noordkant van de Dedemsvaart. We kijken hierbij naar de verschillende mogelijkheden en naar de financiële haalbaarheid.

  • De derde fase is onderhoud uitvoeren aan de weg, nadat de dijk is verbreed.

Bij het onderhoud gaan we ook de verbeteringen doorvoeren aan de weg. We zouden het gehele traject tussen Hasselt en de Lichtmis in één keer gaan aanpakken. Door schades aan de weg op het stuk tussen de bebouwde kom van Hasselt en ’t Rakje hebben we besloten om dit deel eerder te gaan uitvoeren. Hierdoor is fase 3 opgesplitst in twee fasen.

  • In fase 3A gaan we onderhoud aan de weg uitvoeren tussen Hasselt en ’t Rakje.
  • In fase 3B gaan we onderhoud uitvoeren tussen ’t Rakje en de Lichtmis.

Door deze verandering zal de voorbereiding en uitvoering van fase 3A gelijklopen met de voorbereiding van fase 2 .

Fase 1

In fase 1 hebben we de beschoeiing van de Oude Vaart aan de kant van de weg vervangen. Dit hebben we gedaan op het deel tussen Hasselt (hectometerpaal km 1,5) en ’t Rakje (hectometerpaal km 2,9). De bestaande beschoeiing van houten palen was in een slechte staat. De houten palen zijn vervangen door een circulaire betonnen damwand. De damwand hebben we iets verder in de Oude Vaart geplaatst, zodat de wegberm breder wordt. Voor de damwand is een natuurvriendelijke vooroever gerealiseerd, die bijdraagt aan ee

In november 2022 zijn we begonnen met het aanbrengen van de betonnen damwand. Deze werkzaamheden hebben we in juni 2023 afgerond.

Het plaatsen van de nieuwe damwand en De nieuwe damwand gereed.

Fase 3A

In fase 3A gaan we onderhoud uitvoeren aan de weg tussen Hasselt en ’t Rakje. Dankzij de werkzaamheden van fase 1 is het nu mogelijk om de weg op dit stuk breder te maken.

  • Het onderhoud bestaat uit het volledig weghalen van het bestaande asfalt.
  • Hierna gaan we de wegfundering verbreden. Deze verbreding zal aan de kant van de Oude Vaart worden toegevoegd.
  • Hierna bouwen we het asfalt weer laag voor laag op tot de bestaande hoogte.
  • Het kruispunt met de Holtrustweg gaan we ook veranderen. Hier gaan we de opstelruimte tussen de twee rijbanen verbreden. Dit doen we om meer ruimte te creëren voor fietsers om hier in twee keer de weg over te kunnen steken. Dit verhoogt de verkeersveiligheid.
  • Verder wordt er bij de fietsoversteek ook een faunatunnel geplaatst, zodat het kleinwild (o.a. de otters) veilig de N377 kunnen passeren.

Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, moet de weg voor een periode van ongeveer 6 weken afgesloten worden voor alle verkeer. Deze werkzaamheden verwachten we eind 2023/begin 2024 uit te voeren. Nadere berichtgeving over de planning en omleidingsroutes plaatsen wij in de regionale bladen en op deze website.

Omleidingsroutes

Omdat de N377 een belangrijke weg is voor het achterliggende gebied, is het van belang dat er duidelijke omleidingsroutes zijn gedurende de afsluiting van de weg tussen de bebouwde komgrens van Hasselt en ’t Rakje.

Verkeer van en naar het noorden zal via Zwartsluis en Meppel worden omgeleid richting de A32 en de A28.

Verkeer van en naar het zuiden zal via de N331 en Zwolle-zuid worden omgeleid richting de A28.

Verkeer van en naar het oosten, zoals Ommen of Dedemsvaart kan ook gebruik maken van de omleidingsroute over de N331 en Zwolle-zuid.

Noordelijke omleidingsroute
Zuidelijke omleidingsroute

Fase 2

In fase 2 gaan we de dijk tussen ’t Rakje en de Lichtmis verbreden. Deze verbreding zal aan de noordzijde van de dijk komen. Dit gaan we doen door het aanbrengen van een zandlichaam tegen de bestaande dijk aan. Hierdoor creëren we meer ruimte op de dijk voor de wegverbreding. Voordat we het zandlichaam kunnen aanbrengen moet er eerst een nieuw wegontwerp gemaakt worden. Naast een verbreding van de weg, willen we de weg op dit stuk ook meer opschuiven naar het noorden, zodat aan de zuidzijde een veilige berm kan worden gerealiseerd. Een van de factoren voor het bepalen van de afstand van deze verplaatsing is het wel of niet aanleggen van een natuurvriendelijke oever lang de Dedemsvaart. We onderzoeken momenteel met het waterschap wat hierin mogelijk is. Als het wegontwerp klaar is kunnen we verder met het ontwerp van de dijkverbreding.

Natuurvriendelijke oever

We onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever (NVO) langs de noordelijke oever van de Dedemsvaart tussen ‘t Rakje en De Lichtmis.
Dit doen we in samenwerking met het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het Waterschap heeft de ambitie om de bestaande harde oeverconstructie aan de noordkant van de Dedemsvaart te vervangen door een Natuurvriendelijke Oever (NVO).

De overgang van land naar water is bij oevers met damwanden vaak abrupt. NVO’s verbeteren de biodiversiteit in en rondom de Dedemsvaart. Zowel flora als fauna profiteren hiervan. De begroeiing wordt diverser, omdat de geleidelijke overgang van land naar water geschikt is voor onderwatervegetatie, drijvende vegetatie en moerasvegetatie.

Na de zomer van 2023 maken de provincie en het waterschap de keuze of deze NVO wordt aangebracht in fase 3B van het project, gelijktijdig met de aanleg van dit deel van de N377.

Fase 3B

Nadat het zandlichaam is aangebracht, moet het aangebrachte zand inklinken. Als dat genoeg is gezet, kunnen we het onderhoud uitvoeren aan de weg tussen ’t Rakje en de Lichtmis. Hierbij zal de volledige asfaltverharding worden weggehaald en vervangen door nieuw asfalt. Ook gaan we in deze fase de weg in noordelijke richting verleggen. Hoe ver we de weg gaan verleggen is nu nog niet bekend. Als duidelijk is hoeveel meter de weg verlegt wordt kunnen we ook bepalen wat dit betekent voor de uitvoering en bereikbaarheid van de weg tijdens de uitvoering.

Meer informatie hierover zal bekend worden gemaakt zodra deze informatie beschikbaar is.