Drinkwater

De provincie is verantwoordelijk voor voldoende schone bronnen voor drinkwatervoorziening. Overijssel haalt haar drinkwater uit 23 grondwatergebieden. Samen met waterbedrijf Vitens, het Rijk, gemeenten en waterschappen, hebben we de risico’s én waarborgen voor duurzaam veilig drinkwater per wingebied in kaart gebracht in 21 gebiedsdossiers.

De gebiedsdossiers geven inzicht en informatie over de toestand van drinkwaterwinning. En in de oorzaken van verontreinigingen die daar een risico voor vormen. De provincie heeft dit nodig bij de bescherming van de drinkwatervoorziening.

Provinciale werkwijze

Provincie Overijssel beschermt haar openbare drinkwatervoorziening op twee manieren, namelijk:

  • via het voorzorgsprincipe in het beschermingsbeleid
  • via voorkantsturing in de ruimtelijke ordening

Beide methoden beogen het tegengaan van activiteiten met een risico voor drinkwater, of laten alleen functies toe met een laag risico. Voor beide methoden leveren de gebiedsdossiers onmisbare informatie over de risico’s voor drinkwater en voor een duurzaam veilige drinkwatervoorziening.

Bepaling van risico’s en toegestane functies

Het bepalen van risico’s voor drinkwaterwinningen, en het beoordelen of iets wel of niet mag in een grondwaterbeschermingsgebied, kan eenvoudig met de Reflect-methode. En of er voor een bepaalde activiteit of nieuwe functie in zo’n beschermd gebied een vergunning, melding of ontheffing nodig is, staat op onze Loketpagina Vergunning, ontheffing en meldingVerwijst naar een andere website.

Uitvoeringsprogramma

De provincie heeft samen met betrokken partijen een pakket maatregelen ontwikkeld voor de aanpak van de risico's. Deze zijn uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de gezamenlijke zorgverplichting zoals bedoeld in de Drinkwaterwet. Afspraken over de uitvoering zijn vastgelegd in een Bestuursovereenkomst.

Opvragen gebiedsdossiers drinkwaterwinning

De gebiedsdossiers van onze drinkwaterwinningslocaties zijn digitaal op te vragen. U ontvangt deze dan zo spoedig mogelijk per e-mail.

Wettelijk kader

Waterwet

Op grond van de Waterwet kent de provincie functies toe aan het watersysteem, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterfunctie. De provincie wijst daarvoor grondwaterbeschermingsgebieden en intrekgebieden aan en stuurt via ruimtelijke ordening en milieu op goede kwaliteit van het grondwater.

Drinkwaterwet

Het duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening wordt in deze wet als 'dwingende reden van groot openbaar belang' verankerd.

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)

In de KRW is opgenomen dat maatregelen genomen moeten worden om de inbreng van verontreinigende stoffen in het grondwater te voorkomen of te beperken. En voor drinkwaterwinningen dat er gezorgd moet worden voor de nodige bescherming van de waterlichamen, om het niveau van zuivering terug te brengen dat voor de productie van drinkwater is vereist. Het halen van deze KRW-doelstelling kent een resultaatverplichting. Dat betekent dat provincies voor deze verplichting aan de lat staan. Dit moet uiterlijk in 2027 klaar zijn.

Uitvoering Adaptieve strategie drinkwatervoorziening

De vraag naar drinkwater stijgt snel. Onder meer door de bevolkingsgroei en de bouw van nieuwe huizen en bedrijven. Maar ook door klimaatveranderingen: langere periodes van droogte en hitte treden steeds vaker op. Vitens en de provincie Overijssel hebben daarom samen met waterschappen Vechtstromen en WDODelta afgesproken om meer win- en reservecapaciteit van drinkwater te realiseren om te voorkomen dat er binnen enkele jaren een drinkwatertekort ontstaat. Hierbij worden ook alternatieve bronnen verkend en wordt ingezet op waterbesparing. Er wordt gewerkt aan ongeveer 20 projecten om de drinkwatervoorziening op de korte, middellange en lange termijn op peil te brengen. Daarnaast zetten we in op drinkwaterbesparing om de sterk stijgende vraag te dempen.