Zwembaden

Op 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet van kracht en dan verandert ook de regelgeving rondom hygiëne, veiligheid en waterkwaliteit voor zwembaden. De grote verandering is dat De omgevingswet uitgaat van doelvoorschriften (voorschriften met een norm) in plaats van detailleerde middelenvoorschriften (specifieke techniek of maatregel is voorgeschreven). Het is aan de exploitant hoe hij de norm haalt.

In het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) staan de doelen en randvoorwaarden waaraan de exploitant moet voldoen. Er is meer vrijheid in de manier waarop de exploitant dit doel bereikt. BAL biedt meer flexibiliteit maar vraagt ook meer verantwoordelijkheid van de exploitant.

Beheersplan Veiligheid Hygiëne

Iedere zwembadexploitant moet een risicoanalyse opstellen, beschrijven met welke maatregelen hij de risico’s tot een minimum beperkt en hoe dit intern is geborgd. Die beschrijving is het Beheersplan Veiligheid Hygiëne (volgens Artikel 15,64 Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)).

Er geldt een overgangstermijn van 2 jaar vanaf 1 januari 2024. Op 1 januari 2026 moet het bij iedere exploitant in orde zijn. In de overgangstermijn heeft de houder een zorgplicht.

Een exploitant kan het beheersplan zelf maken, maar kan het ook laten uitvoeren door marktpartijen zoals bijvoorbeeld laboratoria. Het beheersplan moet altijd beschikbaar zijn, op papier of digitaal.

Inhoud beheersplan

Het beheersplan beschrijft maatregelen om verdrinking en letsel te voorkomen en de gezondheid te beschermen van de gebruikers van een badwaterbassin (artikel 15.63).

In het beheersplan staan maatregelen ter voorkoming of beperking van:

 1. risico van verdrinking
 2. gezondheidsschade door slechte kwaliteit van badwater en binnenlucht
 3. letsel
 4. incidenten
 5. kans op nadelige gevolgen van incidenten te beperken

Verder in het beheersplan:

 • locaties voor het bemonsteren van de parameters voor de waterkwaliteit of de kwaliteit van de binnenlucht
 • de momenten waarop de eigen meting van waterkwaliteit plaatsvindt
 • maatregelen om de gebruikers te wijzen op de risico's van verdrinking door zuigende werking of beknelling
 • hoe het personeel daarop wordt getraind

Toelichting inhoud beheersplan

Risico van verdrinking

Houdt hierbij rekening met het risico op vastzuigen en beknelling, de diepte van het zwembad en het toezicht op de zwemmers.

Voorkomen gezondheidsschade

Bij maatregelen om gezondheidsschade door de kwaliteit van het water of binnenlucht te voorkomen of beperken kan worden ingegaan op:

 • de wijze van analyseren van water en lucht
 • de wijze van vastleggen van analysegegevens
 • de wijze van handelen bij afwijken van kwaliteitseisen
 • hoe overschrijding van de kwaliteitseisen wordt voorkomen
 • hoe wordt omgegaan met signalen die erop duiden dat het water of de lucht mogelijk niet aan de kwaliteitseisen voldoet
 • hoe het personeel daarop wordt getraind

Let op: de maatregelen die in het beheersplan zijn opgenomen moeten worden uitgevoerd.

Bemonsteren

Het beheersplan beschrijft de locaties voor het bemonsteren op parameters voor de waterkwaliteit of binnenlucht. Het gaat om locaties waar redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het meest ongunstige resultaat wordt gemeten.

Voor Legionella is dat bijvoorbeeld bij whirlpools, bij fonteinen, douches en op andere plaatsen waar aerosolvormende elementen aanwezig zijn. Daar is het infectierisico het grootst. (Legionellabacteriën kunnen vrijkomen in ten minste 100 kolonievormende eenheden per liter).

Voorkomen of beperken letsel

Bij maatregelen om letsel te voorkomen of beperken gaat het Beheersplan in op:

 • Betere veiligheid door duidelijke looproutes en bewegwijzering om het badwaterbassin, diepteaanduidingen, pictogrammen, voorlichting, procedures bij glijbanen, golfslagbaden en andere attracties.
 • Voorkomen van letsel door technische installatie en veiligheidsvoorzieningen bij tegels, coating, gootroosters, trappen en springvoorzieningen.
 • Hoe wordt omgegaan met signalen dat er ergens binnen de faciliteit een risico op letsel bestaat.
 • Hoe het personeel daarop wordt getraind

Incidenten

In het beheersplan staan ook maatregelen om incidenten te beperken en te voorkomen:

 • Hoe incidenten te voorkomen.
 • Hoe te handelen tijdens een incident.
 • Evaluatie en feedback.
 • Hoe het personeel daarop wordt getraind.

Melden Incidenten

Meld een ongewoon voorval onmiddellijk door te bellen met het Overijssel loket: 038 499 88 99 (altijd bereikbaar).  

Een ongewoon voorval is een gebeurtenis waardoor nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving (gevolgen voor de mens, zoals gezondheid en veiligheid) ontstaan of dreigen te ontstaan, denk aan een ongeluk of calamiteit.

Informatie opvragen

De gedetailleerde kwaliteitseisen water en luchtmeting zijn opvraagbaar via het Overijssel loket (038 499 88 99 of via overijsselloket@overijssel.nlVerwijst naar een andere website.)